Konkurs ofert – kultura

22.12.2015

Prezydent Zabrza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Zadanie obejmować będzie między innymi realizację przedsięwzięć artystycznych, popularyzację różnych dziedzin sztuki, wiedzy na temat sztuki i dziedzictwa kulturowego, czy promowanie postaci wybitnych Zabrzan oraz osiągnięć naszego miasta w dziedzinie kultury w regionie, kraju i poza jego granicami.

Do składania ofert zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadania przeznacza się w 2016 r. dotację w łącznej kwocie 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych): 50.000 zł w I edycji i 50.000 zł w II edycji.

Pełna treść zarządzenia w załączeniu.