Budżet Miasta Zabrze na 2016 rok

21.12.2015

21 grudnia podczas sesji radni Rady Miasta Zabrze przyjęli budżet Miasta Zabrze na 2016 roku. Głosowanie nad uchwałą poprzedzone było wystąpieniem prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik na temat budżetu, przedstawieniem opinii Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Budżet miasta Zabrze na 2016 rok stanowi wypadkową bieżących potrzeb mieszkańców, jak również działań rozwojowych, w szczególności w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz możliwości finansowych miasta wspartych prognozowanymi dotacjami unijnymi.

Budżet Miasta Zabrze na 2016 r.:
– dochody: 751.582.746 zł
– wydatki: 741.957.012 zł
– nadwyżka: 9.625.734 zł

– Budżet uwzględnia potrzeby mieszkańców, a z drugiej strony nadal jest ukierunkowany na rozwój miasta i jego modernizację. Ponadto mam nadzieję, iż przeznaczenie w nim kwoty blisko 4 mln zł na realizowany po raz drugi budżet partycypacyjny przełoży się na wzmocnienie aktywności mieszkańców Zabrza i włączenie społeczności lokalnej w proces współdecydowania o kierunkach rozdysponowania środków publicznych na wybrane zadania rozwojowe – stwierdziła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Jestem przekonana, że realizacja przyszłorocznego budżetu będzie przekładać się na tworzenie warunków dla dalszego rozwoju gospodarczego miasta Zabrze oraz stałe podwyższanie standardów świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

Na obecnym etapie planuje się dochody na poziomie prawie 751 mln zł w tym dochody bieżące prawie 680 mln zł. Wydatki Miasta wyniosą 741 mln zł, z tego na wydatki majątkowe przeznaczamy ponad 91 mln zł, natomiast na wydatki operacyjne przyjęto prawie 650 mln zł. Należy wskazać, że zresztą tak jak w latach poprzednich, największy udział w tych wydatkach mają oświata i pomoc społeczna (ponad połowa budżetu miasta)

Budżet na 2016 rok zakłada na wstępie niższe niż w latach poprzednich nakłady na inwestycje, co jest pochodną zakończenia finansowania zadań w ramach perspektywy unijnej na lata 2007-2013. Natomiast nie ma jeszcze możliwości ujmowania w budżecie wszystkich zadań, które Miasto zamierza realizować ze współfinansowaniem środków unijnych pozyskanych w ramach perspektywy 2014 – 2020. Jeśli w trakcie 2016 roku zostaną ogłoszone konkursy możliwe będzie wprowadzenie nowych projektów do budżetu miasta w trakcie 2016 roku.

Priorytetem polityki budżetowej Miasta w 2016 roku, ale również w latach następnych, będzie zwiększenie potencjału rozwojowego poprzez optymalne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Wykorzystanie szansy jaką daje kolejny okres programowania i związana z nim alokacja będzie zdeterminowane w głównej mierze możliwościami do zapewnienia odpowiednich wkładów własnych w realizację poszczególnych przedsięwzięć, a to z kolei jest ściśle powiązane z utrzymaniem możliwie wysokiej zdolności kredytowej Miasta w perspektywie do co najmniej 2020 roku, tj. w okresie korzystania z w/w źródeł dofinansowania.

Warto podkreślić, że od 2007 roku Miasto pozyskało lub jeszcze pozyska środki na realizację projektów unijnych w wysokości ponad 986 mln zł (986.918.849,8 zł). Co przełożyło się na wydatki na zadania rozwojowe w wysokości 1,4 mld zł. Plasuje to Zabrze w czołówce miast pod względem umiejętnego pozyskania, wydatkowania i ostatecznie rozliczania środków zewnętrznych – powiedziała podczas sesji Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 będzie stanowić więc kolejne ogromne wyzwanie dla miejskich finansów, ale zarazem szansę dla dalszego dynamicznego rozwoju Miasta.

Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, iż poziom i wydajność głównych źródeł dochodów budżetowych, w tym w szczególności z udziałów w podatkach dochodowych, podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe, są niezależne od działań Miasta przy silnym zdeterminowaniu stanem koniunktury gospodarczej oraz polityki podatkowej państwa, a co za tym idzie niezwykle istotna będzie kwestia realności założeń ministerialnych w zakresie wskaźników makroekonomicznych na 2016 rok.