Zawiadomienie

02.12.2015

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gliwice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

• Wykonanie urządzenia wodnego – podziemnego zbiornika rozsączającego w postaci systemu komór retencyjno-rozsączających dla odprowadzenia oczyszczonych wód deszczowych do ziemi

• Szczególne korzystanie z wód – odprowadzanie oczyszczonych wód deszczowych do ziemi przy ul. Bytomskiej w Zabrzu ( dz.nr 548/30 i dz.nr 542/45, obręb Ruda), z terenu projektowanego schroniska miejskiego dla zwierząt

dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zabrzu przy ul. Bytomskiej wraz z wjazdem, parkingiem, drogami wewnętrznymi oraz podziemnym i naziemnym uzbrojeniem terenu”
(ŚR.6341.12.2015 z dnia 26.11.2015 r.).
 

Treść zawiadomienia w załączeniu.