Konsultacje Społeczne

24.11.2015

Prezydent Miasta Zabrze na podstawie Uchwały Nr LVIII/762/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określania sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informuje zainteresowane podmioty o konsultacji projektu uchwały:

1 Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu nr XX/264/12 z dnia 13.02.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Zabrze, w zakresie ich działalności statutowej.

Opinie można zgłaszać w terminie do 14.12.2015 pisemnie, e-mailem na adres Urzędu Miejskiego w Zabrzu
Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Ul. Wolności 286
e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl

Opinie powinny zawierać:
1. Nazwę organizacji;
2. Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji;
3. Tytuł projektu uchwały;
4. Wskazanie miejsca, do którego odnosi się uwaga (paragraf, ustęp, punkt);
5. Prezentowane stanowisko na temat wskazanego fragmentu;
6. Uzasadnienie stanowiska o którym mowa w pkt. 5;
7. Proponowane brzmienie fragmentu, do którego odnosi się uwaga.

Osoba odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest inspektor Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej tel. 32/ 373 34 36. Wyniki konsultacji oraz stanowisko Prezydenta Miasta Zabrze zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu w ciągu 30 dni od ich zakończenia.