Jubileusz Polskiej Akademii Nauk

09.11.2015

W Wilii Goldsteinów w Katowicach odbyła się Sesja Zgromadzenia Ogólnego z okazji 40-lecia Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. W uroczystości udział wzięła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

 

W trakcie obrad prof. Marek S. Szczepański przedstawiając analizę sytuacji gospodarczej, społecznej, ekonomicznej i ekologicznej regionu  zwrócił uwagę jak pozytywnie zmieniają się takie miasta regionu jak Katowice czy Zabrze. Wykład jubileuszowy nt. "Co nowego w biologii" wygłosił także prof. Mieczysław Chorąży

– Cztery dekady ukształtowały wizerunek prężnie działającej jednostki, która inspiruje i koordynuje prace naukowo-badawcze w aglomeracji. Oddział PAN w Katowicach upowszechniając badania naukowe, biorąc aktywny udział w transferze technologii czy stawiając nowe wyzwania stanowi niezwykle istotne zaplecze badawcze innowacyjnych firm i instytucji – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Nasze miasto szczyci się działalnością dwóch jednostek PAN. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych to ośrodki uznane w skali regionu i kraju. Zabrzańscy naukowcy z sukcesem łączą osiągnięcia badawcze z wdrożeniami nowoczesnych technologii i produktów. W ten sposób przyczyniają się do umocnienia potencjału miasta.
 

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach Obejmuje swoim działaniem województwa śląskie i opolskie. Działalność Oddziału realizowana jest poprzez komisje naukowe. Szczególne znaczenie ma działalność Oddziału inspirująca i koordynująca prace naukowe w regionie. Zakres działania Oddziału obejmuje też współpracę ze szkołami wyższymi. Funkcjonują porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Śląskim, Politechniką Śląską i Uniwersytetem Ekonomicznym. W celu większej integracji z placówkami szkolnictwa wyższego utworzono Regionalne Porozumienie Rektorów, w którego skład wchodzi również prezes Oddziału. Z inicjatywy Oddziału podjęto prace nad uruchomieniem w województwie śląskim sieci informatycznej pod nazwą Śląska Akademicka Sieć Komputerowa, której prace koordynuje Rada Założycielska pod przewodnictwem prezesa Oddziału.

Z inicjatywy Oddziału PAN powstały założenia regionalnej polityki naukowej określające priorytety naukowe oraz rozwiązania organizacyjne i finansowe, które mają stymulować rozwój nauki w kierunkach najkorzystniejszych ze społecznego punktu widzenia. Za najważniejsze w strategii rozwoju regionu uznano naukę o materiałach i inżynierię materiałową oraz ochronę środowiska. Waga wybranych kierunków i konieczność integracji wokół nich społeczności naukowej spowodowały zorganizowanie przy Oddziale zespołu integrującego badania z obszaru nauki o materiałach. Ochrona środowiska naturalnego ma szczególne znaczenie dla regionu śląskiego. Z inicjatywy Oddziału podjęto działania na rzecz współpracy różnych placówek w opracowaniu wspólnego projektu zamawianego w tym zakresie. Oddział objął też patronat nad przygotowaniem i realizacją Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego.

Oddział uczestniczy w upowszechnianiu nauki, w tym – w organizowaniu imprez popularnonaukowych i festiwali nauki. Rozpoczęło działalność Śląskie Środowiskowe Studium Doktoranckie z zakresu inżynierii środowiska. W realizację projektu zaangażowane są wyższe uczelnie, placówki PAN i instytuty resortowe.

źródło: PAN Katowice