XVI Sesja Rady Miasta Zabrze

08.10.2015

W najbliższy poniedziałek (12 października), w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XVI sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00.

Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2015 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2015-2028,
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze,
4) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLV/606/09 Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zabrze,
5) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVII/206/11 Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie: poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa na terenie miasta Zabrze,
6) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVI/197/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa na terenie miasta Zabrze,
7) obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze,
8) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Zabrze,
9) wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na terenie Miasta Zabrze w roku 2016,
10) zmiany Uchwały nr XXIV/252/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 05 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
 

oraz projekty uchwał w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Zabrzu i Sądu Okręgowego w Gliwicach w sprawach:
1) powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zabrzu,
2) powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach,
3) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zabrzu na kadencję w latach 2016-2019,
4) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję w latach 2016-2019.