Mieszkańcy o inwestycji

29.09.2015

29 września w Teatrze Nowym odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowane zostały wyniki badania społecznego odbioru realizowanego projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”.

 

Badanie przeprowadzono w kwietniu br. metodą wywiadu ankieterskiego bezpośrednio na próbie badawczej 400 mieszkańców Zabrza, z dzielnic, w których roboty zostały zakończone. Badanie było uzupełnieniem projektu badawczego realizowanego na początku II etapu projektu. Społeczny odbiór projektu jest dobry. Poziom wiedzy o tym , że projekt jest realizowany, kształtuje się na poziomie 99%. Deklarowany poziom wiedzy o instytucji realizującej projekt wynosi 40%, rzeczywiście 8% badanych ma wiedzę o tym, że za realizacją projekt odpowiedzialne są dwie instytucje. Mieszkańcy terenów objętych projektem dostrzegają korzyści, jakie przyniósł on ze sobą, pozytywne aspekty to dla nich przede wszystkim budowa nowych dróg i chodników, dostęp do kanalizacji sanitarnej, a także ochrona środowiska i wzrost jakości życia. Tych, którzy zadeklarowali, że nie wiążą z projektem żadnych korzyści, jest 19%. O uciążliwościach towarzyszących realizowanemu projektowi mówi 44% mieszkańców. Zdecydowana większość badanych pozytywnie ocenia politykę informacyjną projektu. Najpopularniejszym źródłem informacji wśród badanych są ogłoszenia, prasa lokalna oraz Internet. Oczekiwania informacyjne dotyczą przede wszystkim informacji „co dalej?” W kwestii zwracania się do instytucji odpowiedzialnych za realizację projektu respondenci prezentują postawę raczej bierną, jeżeli już zasięgają informacji – oceny kontaktu z pracownikami odpowiedzialnymi za jego realizację – są raczej pozytywne niż negatywne.

 

„POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ZABRZE”. ETAP II

Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmowało następujące dzielnice i osiedla Zabrza:
 Pawłów,
 Zaborze,
 Osiedle Borsig w Biskupicach,
 Osiedle Piasek w Makoszowach,
 część Mikulczyc,
 osiedle Wyzwolenia,
 a także teren Oczyszczalni ścieków „Śródmieście”.

Zakres rzeczowy:
– budowę i przebudowę ok. 76 km kanalizacji sanitarnej wraz z 4 przepompowniami
ścieków
– budowę i przebudowę ok. 76 km kanalizacji deszczowej
– wykonanie hermetyzacji i dezodoryzacji wybranych elementów na oczyszczalni ścieków „Śródmieście”.
– wymiana ok. 32,5 km sieci wodociągowej
– przebudowa ok. 320 tys.m2 dróg i chodników.

Koszty projektu:
226 mln zł wartość projektu
99 mln zł – Fundusz Spójności
77 mln zł – Miasto Zabrze
50 mln zł – ZPWiK Sp. z o.o.
798 mln zł – koszt całego przedsięwzięcia pn. „ Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” (I I II ETAP)

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności stworzyła olbrzymią okazję do uporządkowania w krótkim czasie gospodarki wodno-ściekowej w mieście i osiągnięcia standardów zgodnych z obowiązującymi przepisami polskimi i unijnymi.