XV sesja Rady Miasta Zabrze

11.09.2015

21 września, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XV sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 16.00. Radnym zostanie przedłożonych osiem projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2015 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2015-2028,
3) przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Macieja Mielżyńskiego,
4) zmiany uchwały nr XII/123/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok,
5) przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Miasta Lędziny oraz zmiany Statutu Związku,
6) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVII/217/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12.12.2011 r. sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
7) zmiany uchwały Nr VIII/78/15 z dnia 16 marca 2015r w sprawie określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w roku 2015,
8) pozbawienia kategorii gminnej drogi publicznej w Zabrzu ul. Św. Marcina oraz odcinków dróg ul. Poprzecznej i ul. Juliana Tuwima, poprzez wyłączenie z użytkowania.