Zarządzenie nr 741/IK/2015 Prezydenta Miasta Zabrze z 2 września 2015

03.09.2015

Przekazujemy do informacji Zarządzenie nr 741/IK/2015 Prezydenta Miasta Zabrze z 2 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze
w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (art. 4 ust. 1 pkt
18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), w 2015 roku.

Treść zarządzenia w załączeniu.