XIII Sesja Rady Miasta Zabrze

07.07.2015

W najbliższy poniedziałek, 13 lipca, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XIII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych trzynaście projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2015 rok,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2015-2028,

3) utworzenia na terenie miasta odrębnych obwodów głosowania,

4) osiedlenia w Zabrzu rodziny narodowości polskiej – repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego Z.S.R.R.,

5) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Zabrzu na zachód od Al. Wojciecha Korfantego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze,

6) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym przy ul. Aleksandra Fredry 18 w Zabrzu,

7) zmiany uchwały nr XLVI/678/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym przy ul. Nyskiej 25 w Zabrzu,

8) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku położonym przy ul. Stefana Czarnieckiego 20 w Zabrzu,

9) przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Jana Heweliusza,

10) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnym nr 2 znajdującym się w budynku położonym w Zabrzu przy ul. Wojciecha Kossaka 21 na rzecz Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu,

11) upoważnienia Prezydenta Miasta Zabrze do zatwierdzania projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

12) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na rok 2015,

13) wyrażenia zgody na wykorzystanie Herbu Miasta Zabrze.