XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna

03.07.2015

W Zabrzu trwa dwudniowa XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Kultura, sztuka i przedsiębiorczość w przestrzeni przemysłowej”.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Małgorzata Mańka-Szulik – prezydent Zabrza, Tomasz Jędrzejczak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Grzegorz Chmielewski – wiceprezes Polskiej Izby Turystyki raz Jan Korsak – przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej.

– Z ogromną radością rozpoczynam dwunastą już konferencję poświęconą turystyce przemysłowej – stwierdziła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oficjalnie otwierając konferencję. – To bardzo ważne, byśmy o turystyce mówili jak najwięcej, i jak najczęściej. Przecież daje ona bardzo dobry wynik w przychodzie PKB, a ciągle nie potrafimy jej do końca docenić. Dzisiaj, tu na Śląsku, rozmawiamy o turystyce postindustrialnej, ale ona znakomicie wpisuje się w to wszystko, co ogólnie w turystyce możemy zaprezentować. Chcemy przez najbliższe dwa dni zastanawiać się, jak wzmacniać nasze turystyczne atuty.

Konferencja, która potrwa do jutra, odbywa się w Cechowni (Demex) przy ul. Hagera 41. Organizatorami tego wyjątkowego wydarzenia są: Miasto Zabrze oraz Polska Izba Turystyki, a partnerami: Międzynarodowe Centrum Dokumentacji i Badań nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu) oraz Instytut Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Miasto Zabrze, przy wsparciu Światowej Organizacji Turystycznej (UNWTO) oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, organizuje międzynarodową konferencję poświęconą turystyce dziedzictwa przemysłowego już od 2004 r. Z roku na rok zwiększa się zasięg i znaczenie konferencji, a jej dorobek jest zauważalny w skali międzynarodowej. Tematem tegorocznej konferencji będzie: „Kultura, sztuka i przedsiębiorczość w przestrzeni przemysłowej”. Miasto Zabrze jest gospodarzem tych wydarzeń ze względu na długie tradycje związane z rozwojem przemysłu oraz z uwagi na dbałość o swoje dziedzictwo i jego konsekwentne wykorzystanie na rzecz rozwoju turystyki.

W konferencji od lat uczestniczą instytucje Unii Europejskiej, Rady Europy, OECDi UNESCO, a także organizacje pozarządowe, takie jak Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego, Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego. Pierwsza konferencja zakończyła się uchwaleniem rezolucji adresowanej do administracji centralnej i samorządów, jak również do dysponentów dziedzictwa przemysłowego, branży turystycznej, świata nauki i mediów. Następstwem kolejnych konferencji jest utworzenie w Zabrzu, w 2008 r., Międzynarodowego Centrum Badań i Dokumentacji nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki. VIII Konferencja odbyła się w ramach 52. Sesji Komisji Regionalnej ds. Europy Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) skupiającej przedstawicieli Europejskich Ministerstw odpowiedzialnych za turystykę. Celem tego przedsięwzięcia była dyskusja na temat rozwoju inicjatyw turystycznych oraz przyjęcia wspólnej strategii rozwoju i dbałości o dziedzictwo przemysłowe.

Celem tegorocznej konferencji jest dokonanie przeglądu doświadczeń w zakresie wykorzystania przestrzeni przemysłowej do działań w dziedzinie kultury i sztuki mających na celu podniesienie jej atrakcyjności związanej z turystyką. Ma to być platforma służąca ułatwieniu i inspirowaniu kontaktów – z jednej strony między gestorami dziedzictwa przemysłowego, przedstawicielami władz z różnych szczebli, twórcami i instytucjami kultury, światem akademickim i eksperckim oraz z drugiej – z organizatorami turystyki i innymi przedsiębiorcami, którzy zaangażowali się w te działania w przestrzeni przemysłowej – lub też byliby gotowi je podjąć. Działania te mogą korespondować ze wskazaniami, wnioskami i propozycjami środków, które w tej dziedzinie zostały sformułowane przez społeczność międzynarodową.

Przedmiotem wystąpień będą zarówno same dokonania w tej dziedzinie, jak i informacje o sposobach dochodzenia do tych osiągnięć, ich mechanizmach, sposobach finansowania, zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw, promocji, formach promocji i formach współpracy – w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – w przełożeniu na efekty w postaci zwiększonej atrakcyjności danej przestrzeni dla przedsiębiorczości, działalności turystycznej i dialogu międzykulturowego.

Na tle tych założeń wystąpienia w poszczególnych sesjach będą przyporządkowane do nst. ogólnych tematów:
1. Wkład dziedzictwa przemysłowego, materialnego i niematerialnego, do kultury, sztuki i dialogu społecznego
2. Doświadczenia w tworzeniu oferty dla turystyki – atrakcyjność, kreatywność, przedsiębiorczość, bariery, historia sukcesów i porażek
3. Współpraca, współdziałanie i partnerstwo w tworzeniu oferty turystyki kultury w przestrzeni przemysłowej.

W załączniku prezentujemy szczegółowy program konferencji.