Przetarg na lokale użytkowe i garaże.

18.06.2015

 

Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu ogłasza przetarg ustny nieograniczony, prowadzony w formie licytacji ustnej, na wysokość stawki czynszu najmu, niżej wymienionych lokali użytkowych i garaży położonych na terenie miasta Zabrze
 

Pierwsza licytacja odbędzie się w dniu 30.06.2015 r. o godz. 10.00 w budynku położonym w Zabrzu przy ul. Wolności 406 (hala sportowa POGOŃ).
Oferenci zobowiązani są do wpłacania wadium na konto JOFGN nr 41 1050 1230 1000 0023 5388 4865 do dnia 29.06.2015 r. Oferenci winni się zgłosić do siedziby JOFGN do dnia 29.06.2015 r. w godz. 700- 1430 celem przedłożenia potwierdzenia przelewu oraz zaświadczenia od właściwego zarządcy nieruchomości Miasta Zabrze o niezaleganiu z opłatami za lokal użytkowy/mieszkalny/grunt/garaż zajmowany na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego tytułu prawnego.

Druga licytacja odbędzie się w dniu 07.07.2015 r. o godz. 10.00, wpłata wadium na konto JOFGN do dnia 06.07.2015 r. Oferenci winni się zgłosić do siedziby JOFGN do dnia 06.07.2015 r. w godz. 700- 1430 celem przedłożenia potwierdzenia przelewu oraz zaświadczenia od właściwego zarządcy nieruchomości Miasta Zabrze o niezaleganiu z opłatami za lokal użytkowy/mieszkalny/grunt/garaż zajmowany na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego tytułu prawnego.

Przetarg może zostać odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny przez Prezydenta Miasta lub organizatora przetargu za zgodą Prezydenta Miasta.
W przypadku nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa umowa najmu zostaje zawarta na okres 3 lat.
Wygrywający przetarg na garaż nr 31 przy ul. Jodłowej zobowiązany jest wykonać remont garażu na własny koszt oraz nie będzie w przyszłości żądał zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.
Wygrywający przetarg na garaż przy ul. Roosevelta 75 zobowiązany jest do uzyskania we właściwym dla Miasta Zabrze organie administracji architektoniczno-budowlanej, stosownej decyzji zezwalającej na zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego na garaż oraz zgodę, na wykonanie we własnym zakresie i bez prawa zwrotu poniesionych nakładów finansowych wszelkich niezbędnych prac remontowych.

W przypadku zmiany branży w wylicytowanym lokalu, wygrywający zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie dokonać przekwalifikowania lokalu na branżę zadeklarowaną w przetargu, a przed przystąpieniem do przetargu dokonać sprawdzenia w Wydziale Budownictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 5-7 o braku obostrzeń co do rodzaju prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej w licytowanym lokalu użytkowym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku gdy nieruchomość w której znajduje się lokal użytkowy objęta jest wspólnotą mieszkaniową, JOFGN nie gwarantuje uzyskania koniecznych zgód współwłaścicieli nieruchomości (Ustawa o własności lokali Dz. U. 1994 nr 85 poz. 388 z późniejszymi zmianami).

Wadium przepada na rzecz Miasta Zabrze, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu. Informuje się, że wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia weksla in blanco zabezpieczającego należność czynszu za okres 3 miesięcy lub kaucji zabezpieczającej w wysokości sumy czynszu za okres 3 miesięcy. Jeżeli wysokość 3-krotnego miesięcznego czynszu netto ustalonego na dzień zawarcia umowy przekroczy kwotę 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) wygrywający przetarg zabezpiecza należność z tytułu czynszu poprzez przedłożenie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub kaucji zabezpieczającej wierzytelność w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu brutto ustalonego na dzień zawarcia umowy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem zasad organizowania i trybu przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych i garaży w zasobach Miasta Zabrze administrowanych przez JOFGN w Zabrzu. Regulamin do wglądu w siedzibie Jednostki.

Lokale użytkowe i garaże wymagają remontu.

Z przetargu wyłączone są osoby posiadające zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec Miasta Zabrze z tytułu umów cywilnoprawnych, chyba że uzyskały zgodę na spłatę zaległości w ratach oraz akceptację Prezydenta Miasta Zabrze na udział w przetargu.

Do należnego czynszu naliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.

Oględziny odbywają się w uprzednio ustalonym terminie z Referatem Zasiedleń i Najmu Lokali.
Informacji o lokalu udziela JEDNOSTKA OBSŁUGI FINANSOWEJ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI przy ul. Targowej 2, tel. 032 373-48-80 lub 032 373-48-81.

Wykaz lokali i garaży publikujemy w załączniku poniżej