XII Sesja Rady Miasta Zabrze

16.06.2015

22 czerwca o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Religi 1 odbędzie się XII Sesja Rady Miasta Zabrze.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 9 projektów uchwał w następujących sprawach:

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2014 rok,
2) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2014 rok,
3) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2015 rok,
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2015-2028,
5) przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok,
6) zmiany Uchwały Nr VIII/84/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze, zmienionej Uchwałą Nr XII/140/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 2 sierpnia 2007 r.
7) zmiany Uchwały Nr VIII/85/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze.
8) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
9) sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.