Sesja Rady Miasta Zabrze

02.06.2015

W najbliższy poniedziałek, 8 czerwca, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XI sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych jedenaście projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2015 rok,
2) zmiany uchwały nr LII/698/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków udzielania bonifikat,
3) likwidacji publicznego IV Liceum Profilowanego w Zabrzu, pl. Traugutta 1,
4) likwidacji publicznego X Liceum Profilowanego w Zabrzu, ul. Płaskowickiej 2,
5) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
7) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
8) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXX/453/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze,
9) określenia sposobów konsultowania z Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
10) przystąpienia Miasta Zabrze do spółki „Wodny Świat Zabrze” Sp. z o.o.,
11) powołania miejskiego zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach i Sądzie Rejonowym w Zabrzu.