X Sesja Rady Miasta Zabrze

11.05.2015

W najbliższy poniedziałek, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się X sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00.

Radnym zostanie przedłożonych piętnaście projektów uchwał w sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2015 rok,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2015-2028,

3) zmiany Uchwały nr XVI/197/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa na terenie miasta Zabrze,

4) zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie Miasta Zabrze,

5) zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Zabrze,

6) określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, prowadzonych przez Miasto Zabrze i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

7) określenia kryteriów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, prowadzonej przez Miasto Zabrze i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów określonych przez organ prowadzący,

8) utworzenia Zespołu Przedszkoli Nr 1 w Zabrzu, ul. Św. Wawrzyńca 49,

9) Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Zabrzu w latach 2015 – 2017,

10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części północnej Osiedla Słoneczna Dolina w Zabrzu”,

11) zmiany uchwały nr XLI/609/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy cmentarzu w Zabrzu Grzybowicach”,

12) wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze,

13) zmiany uchwały nr XXX/460/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie wytypowania radnych Rady Miasta Zabrze do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zabrzu,

14) poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie imienia Wojciecha Kilara Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach,

15) usunięcia pomnika poświęconego „Bohaterom Armii Radzieckiej i Ludowego Wojska Polskiego zwycięzcom w wojnie z faszyzmem”.