Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

05.05.2015

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Budżet i poziom dofinansowania:
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej w 2015 r. dla Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.1 wynosi: 1 600 000 000 PLN w tym:
1) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 140 000 000 PLN;
2) dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 1 460 000 000 PLN.

Poziom i wysokość wsparcia:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j.:
• 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych lub
• 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.
Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:
– dla mikroprzedsiębiorcy:
– 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;
– dla małego przedsiębiorcy:

– 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;
– dla średniego przedsiębiorcy:
– 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:
– dla mikroprzedsiębiorcy:
– 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;
– dla małego przedsiębiorcy:
– 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;
– dla średniego przedsiębiorcy:
– 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

Termin poinformowania o wynikach konkursu
Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danym etapie konkursu do dnia ogłoszenia listy projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w ramach danego etapu konkursu, trwa ok. 60 dni. W przypadku wpływu dużej liczby wniosków dofinansowanie w ramach danego etapu konkursu, okres ten może ulec wydłużeniu.
 

Kontakt:
Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.1 PO IR można przesyłać na adres e-mail:
konkurs1.1.1.MSP@ncbr.gov.pl
Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju -> konkurs1.1.1.MSP