Podsumowano II etap poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Zabrzu

30.04.2015

30 kwietnia, na terenie Oczyszczalni Ścieków "Śródmieście" w Zabrzu-Maciejowie, odbyła się konferencja podsumowująca realizację kontraktu pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Północne" oraz kontraktu pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Makoszowy". Kontrakty te zrealizowane zostały w ramach projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II".

 

Oprócz gospodarzy konferencji – prezydent Zabrza Młgorzaty Mańki-Szulik oraz prezesa Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Piotra Niemca, w wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele firm wykonawczych, zabrzańskiego samorządu i lokalnych mediów. 

– To jeden z największych zrealizowanych projektów tego typu w Polsce – stwierdziła podczas konferencji prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Nie udałoby się go z powodzeniem zakończyć, gdyby nie zaangażowanie wielu osób i instytucji, m.in.: urzędników, pracowników Wodociągów, wykonawców. Nie bez znaczenie była też życzliwość Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzisiaj, w wielu dzielnicach miasta, widzimy inne oblicze Zabrza. Gdy gościmy delegacje z innych miast i państw, słyszymy słowa uznania, że udało się nam zrealizować tak ogromny projekt, obejmujący 3/4 terenu miasta. Teraz, gdy widzimy efekty wielumiesiecznych prac, nasuwają się słowa: to trzeba było po prostu zrobić i warto było. 

Prace w dzielnicy Zaborze Północne realizowało Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „M+” Sp. z o.o. Koszt robót w ramach kontraktu wyniósł 46,1 mln zł. Zakres obejmował budowę i przebudowę ok. 10 km kanalizacji sanitarnej, blisko 15 km kanalizacji deszczowej, przebudowę wodociągu przesyłowego – 400 m oraz odtworzenie lub budowę ok. 78 tys. metrów kw. nawierzchni. Inwestycja objęła następujące ulice: Czereśniową, Działaczy Rodła, Jałowcową, Kalinową, Wacława Karczewskiego, Adama Kawika, Ks. Antoniego Korczoka, Krótką, Leszczynową, Modrzewiową, Olchową, Orzechową, Ambrożego Pordzika, Porzeczkową, Rolnika, Jerzego Wyciska i Agrestową. Roboty zostały ukończone 26 września 2014 r. W chwili obecnej obowiązuje 12-to miesięczny okres zgłaszania wad, po którym rozpocznie się 3-letni okres rękojmi za wady.

Z kolei prace w dzielnicy Makoszowy realizowało Biuro Techniczno-Handlowe "EMP TERMO" Ewa i Marek Piękoś Sp. J.
Koszt robót w ramach kontraktu wyniósł 11,7 mln zł. Przebudowano ok. 5 km kanalizacji sanitarnej, 6 km kanalizacji deszczowej, 1,2 km sieci wodociągowej. Odtworzono także ok. 22 tys. metrów kw.  nawierzchni drogowych. Prace obejmowały następujące ulice: Franciszka Bujoczka, Kłodnicką, Lotniczą, Lubuską, Oświęcimską, Rybną, Jana Styki oraz Żurawią. Tutaj także obowiązuje 12-sto miesięczny okres zgłaszania wad, po którym rozpocznie się 3-letni okres rękojmi za wady.

– Dzielnica, na terenie której wykonywaliśmy prace, wypiękniała i jej mieszkańcom z pewnością żyje się dzisiaj lepiej – stwierdził podczas konferencji Marcin Ślęzak, reprezentujący firmę BT-H "EMP TERMO" Ewa i Marek Piekoś Sp. J. – Chciałbym podziekować mieszkańcom, że mimo trudności, jakie towarzyszyły realizacji kontraktu, byli tak wyrozumiali i cierpliwi.

W wyniku realizacji II etapu projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej  na terenie gminy Zabrze" nastąpi przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na rozdzielczą (osobno kanalizacja sanitarna i osobno deszczowa). Przyłączonych zostanie 1058 nowych mieszkańców do sieci kanalizacyjnej. Ponad 21 tys. mieszkańców będzie odprowadzało ścieki na oczyszczalnię ścieków oraz ponad 50 mln zł zostanie przeznaczonych na drogi. Realizacja II etapu przedsięwzięcia stanowi ukończenie porządkowania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zabrze, w celu spełnienia wymagań dyrektywy o oczyszczaniu ścieków komunalnych nr 91/271/EWG i wymogów krajowych dotyczących ochrony środowiska w celu ostatecznego dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze do wymagań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Planowany koszt realizacji Przedsięwzięcia (Projekt + Inwestycja) wynosi ok. 211 mln zł.
Wartość dofinansowania: prawie 102 mln zł (87,23 % kosztów kwalifikowanych)
Środki Miasta Zabrze: ok. 73 mln zł.
Środki ZPWiK Sp. z o.o.: ok. 36 mln zł.
Planowany koszt realizacji Projektu wynosi: ok. 148 mln zł.
Nakłady na kanalizację sanitarną: ok. 65 mln zł.
Nakłady na kanalizację deszczową: ok. 83 mln zł.
Koszt Inwestycji (tj. środków własnych Miasta i ZPWiK Sp. z o.o.) wynosi: ok. 62 mln zł.
Nakłady na sieć wodociągową: ok. 13 mln zł.
Nakłady na drogi: ok. 49 mln zł

W wyniku realizacji całego przedsięwzięcia zostaną osiągnięte następujące cele jakościowe:
– poprawa konkurencyjności gospodarczej regionu poprzez zwiększenie jego atrakcyjności,
– rozwój istniejących przedsiębiorstw na terenie objętym inwestycją poprzez poprawę funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej,
– zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku poprzez stworzenie niezawodnego i relatywnie niedrogiego, systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
– podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez wybudowanie nowoczesnej infrastruktury sanitarnej,
– wdrożenie prawa wspólnotowego w zakresie infrastruktury ochrony środowiska celem zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Realizacja Projektu wiąże się z osiągnięciem następujących celów ilościowych:
– zwiększenie poziomu skanalizowania aglomeracji do 99,9%,
– zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych powodowanego przez odprowadzenie zmieszanych ścieków sanitarnych i opadowych,
– zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej o parametrach jakościowych zgodnych z prawem i oczekiwaniem społecznym.