Z myślą o bezrobotnych

23.04.2015

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu od 1 kwietnia br. realizuje projekt systemowy pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Zabrze (I)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba bezrobotna zarejestrowana w zabrzańskim PUP, która spełnia równocześnie nst. kryteria: ma 18-29 lat; posiada status osoby bezrobotnej dla której określono II profil pomocy; spełnia definicję osoby z kategorii NEET, czyli: nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo); nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym); nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich czterech tygodni).
W ramach projektu zabrzański PUP oferuje: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia (dla 204 osób), staże (dla 274 osób), jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dla 40 osób), prace interwencyjne (dla 17 osób), bony zatrudnieniowe (dla 6 osób) i bony za zasiedlenie (dla 4 osób).
Więcej informacji nt. udziału w projekcie można uzyskać u doradców klienta w siedzibie PUP w Zabrzu przy Pl. Krakowskim 9.