22 tysiące złotych na działalność gospodarczą!

17.04.2015

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza, iż od dnia 4 maja 2015 roku rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej i będzie trwał do 13 maja 2015 r. do godziny 15:00.

Dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej będą finansowane z projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (tj. POWER), Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

O środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach POWER może ubiegać się osoba bezrobotna, zarejestrowana
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, spełniająca poniższe warunki:

– jest osobą dla której ustalony został I lub II profil pomocy,
– jest w wieku 18-29 lat (nie ukończyła 30 roku życia),
– należy do grupy NEET tj. spełnia łącznie trzy warunki:

nie pracuje,nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Dotacje do rozpoczęcia działalności gospodarczej w wysokości do 22 000 zł otrzyma 40 osób, których wnioski uzyskają najwyższą punktację.

Wnioski można składać od 4.05.2015 r. do 13.05.2015 r

Szczegóły -> http://www.pupzabrze.pl/…/aktualnosci_komunika…/idn:435.html