Konkurs plastyczny

10.04.2015

Zapraszamy najmłodszych mieszkańców Zabrza, uczniów trzech pierwszych klas szkół podstawowych z terenu miasta do udziału w konkursie plastycznym "Woda i ekologia".

Konkurs organizowany jest w ramach Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”. Projekt realizowany jest przez Gminę Zabrze oraz Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zabrzu, a współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1 – 3 szkoły podstawowej.

Cel Konkursu:
– promowanie projektu finansowanego ze środków unijnych, przy pomocy artystycznych form wyrazu,
– spojrzenie na ekologiczne gospodarowanie wodą oczami najmłodszych mieszkańców,
– podkreślenie ogromnego znaczenia ochrony wód dla Miasta Zabrze,
– kształtowanie postaw proekologicznych od dziecka.

Pracę konkursowe formatu nie większego, niż A3, mogą być wykonane dowolną techniką manualną – rysowanie, malowanie, wyklejanie itp.

Tematyka prac konkursowych: WODA I EKOLOGIA. Prace konkursowe mogą poruszyć np. tematy: oczyszczania ścieków, oszczędnego gospodarowania wodą na co dzień, ochrony zbiorników wodnych i terenów wokół nich przed zanieczyszczaniem.

Prace konkursowe należy dostarczyć pocztą na adres: Jednostka Realizująca Projekt 2, ul. Targowa 2, 41-800 Zabrze – do dnia 15 maja 2015 roku.

Regulamin w załączniku: