Zawiadomienie

26.03.2015

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gliwice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzenie wód opadowych i roztopowych poprzez istniejący wylot WN w km 1+705 cieku "G" (SR.6341.6.2015 z dnia 26.02.2015 r.).