Duży Bon dla przedsiębiorców

12.03.2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Rozpoczęła nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu "Wsparcie w ramach dużego bonu – edycja 2015 r."

Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować:

1) opracowanie:

a) oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,

b) planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,

c) prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,

d) strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;

2) wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

Program skierowany jest do przedsiębiorstw posiadających siedzibę,
a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50 000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić
do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Pomoc finansowa w ramach Programu udzielana jest w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego i stanowi refundację.

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa od dnia 10 marca 2015 r. do dnia 21 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00.

Program finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Szczegóły -> http://www.parp.gov.pl/index/more/46430
Dokumentacja do programu -> http://www.parp.gov.pl/index/more/46431