Opłaty za korzystanie ze środowiska

09.02.2015

Wydział Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przypomina o obowiązku ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska przez podmioty. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.) podmiotem korzystającym ze środowiska jest:

§ przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2013 poz. 672 ze zm.) oraz przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy, a także osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

§ jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (np. szkoły, przedszkola, szpitale, urzędy, stowarzyszenia, biblioteki itp.),

§ osoba fizyczna niebędąca podmiotem określonym w pkt 1, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszone są za:

– wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

– wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

– pobór wód;

– składowanie odpadów.

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego (art. 284 ustawy Prawo ochrony środowiska). Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Wysokość stawek opłat określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 października 2008r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. nr 196 poz. 1217) oraz ogłoszono w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (Monitor Polski z 2013r. poz.729). Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się do dnia 31 marca następnego roku. Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska (powietrze, pobór wód, wprowadzanie ścieków, składowanie odpadów), których roczna wysokość wnoszona na rachunek danego urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł (art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska). Podmiot korzystający ze środowiska, niezależnie od konieczności wniesienia opłaty za korzystanie ze środowiska, ma obowiązek przedłożenia marszałkowi województwa wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokości tych opłat (art. 286 ustawy Prawo ochrony środowiska). Wykazy te należy sporządzić zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U.2014 poz. 274).

Szczegółowe informacje dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska wraz z numerem konta bankowego, na który należy wnieść opłaty za korzystanie ze środowiska znajdują sie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach:

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=4&grupaj=12

Natomiast ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2013 poz. 1107) nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego, raportu dotyczącego poprzedniego roku kalendarzowego, zawierającego szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek, której występuje emisja do powietrza. W związku z czym w terminie do końca lutego każdego roku ww. podmioty są zobowiązane do sporządzenia raportu dot. emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza za poprzedni rok kalendarzowy i wprowadzenia go – poprzez indywidualne konto elektroniczne – do Krajowej bazy o emisjach, prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Więcej informacji, na stronie www.krajowabaza.kobize.pl

Jednocześnie informuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego organizuje w dniu 2 marca 2015r. bezpłatne szkolenie pn. „Opłaty za korzystanie ze środowiska – EkoPłatnik – elektroniczne narzędzie do przekazywania informacji”. Szczegółowe informacje dotyczące w/w szkolenia znajdują sie na stronie internetowej: http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=7496