Restrukturyzacja górnictwa – potrzeba dialogu społecznego

09.01.2015

Z niepokojem podejmujemy temat sposobu realizacji działań związanych z restrukturyzacją górnictwa. Obecna sytuacja kopalni „Sośnica-Makoszowy” rodzi niepokoje społeczne, a program restrukturyzacji zakładający radykalne działania wprowadza się bez stosownych procedur konsultacyjnych. W Zabrzu jesteśmy przekonani, że niezbędny jest dialog w poszukiwaniu kompromisu między koniecznością urentownienia wydobycia węgla, a uwarunkowaniami społecznymi w mieście i regionie. Mając świadomość znaczenia problemu oraz formy jego rozwiązania apelujemy o przeprowadzenie wszechstronnych analiz i podjęcie konstruktywnych rozmów.

Należy stanowczo podkreślić, że efektem gwałtownego wygaszenia kopalni „Sośnica-Makoszowy” będzie utrata miejsc pracy. Spowoduje to pogorszenie sytuacji na trudnym rynku zatrudnienia. Warto wskazać przy okazji, że każde miejsce pracy w górnictwie generuje ok. 3-4 stanowiska pracy w firmach związanych z górnictwem. W Zabrzu wciąż pamiętamy o destabilizacji rynku pracy, z którą mieliśmy do czynienia przed kilku laty, gdy likwidacja większości zakładów wydobywczych spowodowała wzrost poziomu bezrobocia do 24% wywołując trwałe odsunięcie licznej grupy górników wraz z ich rodzinami od aktywności zawodowej i poszerzenie się sfery ubóstwa.
Dlatego restrukturyzacja powinna uwzględniać skutki społeczne, co wymaga konsekwentnego i systematycznego wprowadzania działań naprawczych. Tym bardziej, że górnictwo stanowi nie tylko własność skarbu państwa, ale także nasze wspólne dziedzictwo. Przede wszystkim proces ten należy szeroko konsultować zarówno ze związkami zawodowymi, ekspertami, jak też samorządami.
Przypomnijmy, że obserwując narastające trudności w branży wydobywczej już w lipcu 2014 roku w imieniu zaniepokojonych mieszkańców miasta zwróciliśmy się z apelem do premiera i ministrów odpowiedzialnych za górnictwo, a także do posłów oraz senatorów z komisji gospodarki o uwzględnianie uwarunkowań społecznych w przygotowywanym przez rząd planie zmian strukturalnych przemysłu wydobywczego. Z apelem o wzięcie pod uwagę losu zabrzańskich górników i ich rodzin zwróciliśmy się także do Pełnomocnika Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa oraz Prezesa Kompanii Węglowej S.A.
Solidaryzując się z górnikami kopalni „Sośnica-Makoszowy” deklarujemy rozważenie możliwości udzielenia wszechstronnej pomocy zgodnie z kompetencjami samorządu.

 
Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza