Budżet Miasta Zabrze na 2015 roku

30.12.2014

30 grudnia odbyła się sesja Rady Miasta Zabrze, podczas której przyjęto budżet Miasta Zabrze na 2015 rok. Dochody wyniosą 786.455.029 zł. Natomiast wydatki ustalono na poziomie 832.715.696 zł. Jest to kolejny budżet rozwoju miasta. Na inwestycję przeznaczono ponad 200 mln zł.

 

W opinii Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydent Zabrza uchwalenie tak przygotowanego budżetu będzie mogło przełożyć się na przyszły sukces, gdyż jest to kolejny budżet rozwoju i inwestowania w nasze miasto. Ponadto przeznaczenie kwoty 3 mln zł na realizowany po raz pierwszy budżet partycypacyjny przełoży się na wzmocnienie aktywności mieszkańców Zabrza i włączenie społeczności lokalnej w proces współdecydowania o kierunkach rozdysponowania środków publicznych na wybrane zadania rozwojowe. Zadania, na które zostanie rozdysponowana rezerwa zostaną wskazane przez mieszkańców w wieloetapowej procedurze obejmującej m.in. składanie wniosków z propozycjami zadań i powszechne głosowanie. Realizacja przyszłorocznego budżetu będzie przekładać się na tworzenie warunków dla dalszego rozwoju gospodarczego miasta Zabrze oraz stałe podwyższanie standardów świadczonych usług na rzecz mieszkańców. 

Przedłożony Państwu budżet Miasta Zabrze na 2015 rok został opracowany w oparciu o analizę aktualnej sytuacji finansowej Miasta oraz przewidywane wykonanie budżetu w 2014 roku. Projekt przyszłorocznego budżetu został sporządzony z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego, w szczególności ustawy o finansach publicznych. Określenie założeń do budżetu Miasta Zabrze na 2015 rok stanowiło podstawę do planowania bieżącej polityki finansowej Miasta, a co za tym idzie określenia polityki społecznej i gospodarczej Miasta na 2015 rok i lata następne. W wyniku powyższych przesłanek oraz uwzględniając przedstawione w dniu wczorajszym propozycje zmian ustalono następujące wielkości budżetu:
– dochody 786.455.029 zł
– wydatki 832.715.696 zł
– przychody 76.001.065 zł
– rozchody 29.740.398 zł
– deficyt 46.240.667 zł

Prognoza budżetu na 2015 rok zakłada, iż główne kategorie budżetowe odnotują spadek w porównaniu do planu pierwotnego na 2014 rok, głównie jako konsekwencja obniżenia części majątkowej budżetu zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków. Powyższe zdeterminowane jest „wygaszaniem” perspektywy unijnej na lata 2007-2013, a co za tym idzie faktem, iż wszystkie przedsięwzięcia prowadzone przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej winny być zakończone rzezczowo oraz rozliczone finansowo do końca 2015 roku – reguła n+2. Jednocześnie 2014 rok był ostatnim, w którym prowadzone było zadanie pn. Drogowa Trasa Średnicowa, które miało znaczące przełożenie na miejskie finanse. I tak planuje się obniżenie dochodów ogółem budżetu Miasta w stosunku do planu pierwotnego na 2014 rok o 11%, przy czym o 1% wyższe będą dochody operacyjne, a dochody majątkowe założono na poziomie niższym o 47%, co nominalnie daje kwoty odpowiednio – wyższe o 7,5 mln zł oraz niższe o 103 mln zł. Prognozuje się również spadek wydatków budżetowych na 2015 rok o około 11%, przy czym relacja ta jak wspomniano powyżej jest w szczególności konsekwencją niższych wydatków majątkowych – limit na 2015 rok jest niższy od planu o około 118 mln zł. Jednocześnie wydatki bieżące zostały utrzymane na zbliżonym poziomie do planu aktualnie obowiązującego.

Należy wskazać, iż poziom wydatków bieżących, zresztą tak jak w latach poprzednich, wynika m.in. z konieczności zapewnienia odpowiednich środków na oświatę i pomoc społeczną, przy czym w 2015 roku przyjęto również kwotę ponad 8,6 mln zł z przeznaczeniem na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń, podkreślam ewentualną, gdyż mam nadzieję, iż pieniądze te w większości pozostaną w budżecie. Wskazane powyżej wielkości w zakresie projektowanego „budżetu bieżącego” na rok 2015 przekładają się na utrzymanie nadwyżki operacyjnej na relatywnie wysokim poziomie tj. 36 mln zł. Jednocześnie tak ustalona projekcja miejskiego budżetu w zakresie dochodów i wydatków ogółem daje spadek zakładanego deficytu w porównaniu do planu pierwotnie ustalonego na rok 2014, jak i planu po zmianach odpowiednio o 12% i aż o 42%, co nominalnie daje spadek o 6,5 mln zł i 33,2 mln zł.

Ponadto – tak jak w poprzednich latach – strategicznym celem gospodarki finansowej Miasta w 2015 roku będzie wyasygnowanie możliwie największych funduszy przeznaczonych na inwestycje. Niezwykle ważne będzie również możliwie najwyższe oraz najefektywniejsze wykorzystanie już przyznanych środków unijnych, jak również „przygotowanie” wymaganych wkładów własnych do projektów w ramach kolejnej perspektywy.