Zabrze przestrzenią rozwoju

ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

15.12.2014

Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta Zabrze, w których wykonano remont elewacji.

Od 9 października 2014 roku obowiązuje uchwała Rady Miasta w Zabrzu z dnia 15 września 2014 roku, nr LVII/823/14 w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta Zabrze, w których wykonano remont elewacji. Z ulgi może skorzystać każdy, to płaci podatek od nieruchomości i wykona remont elewacji (wszystkich ścian) w budynku wielorodzinnym, w którym znajdują się więcej niż dwa lokale mieszkalne oraz spełni wszystkie warunki określone w uchwale.

Aby skorzystać już od 2015 roku ze zwolnienia, należy złożyć w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych do dnia 31.12.2014 r. dokumenty wskazane w uchwale.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości, nieruchomości nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych przysługuje przez okres nie dłuższy niż 7 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, a w przypadku nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przysługuje przez 1 rok podatkowy. Wysokość zwolnienia nie może przekroczyć 50 procent wydatków poniesionych w związku z remontem elewacji.
W chwili obecnej również podatnicy, którzy mają wyodrębnione lokale z zasobów spółdzielni mieszkaniowych mogą starać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości.

O zwolnienie nie mogą się starać osoby zalegające z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Zabrze oraz właściciele budynków, w których wykonano remont elewacji z pominięciem obowiązujących procedur wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz na których zostały zainstalowane nośniki informacji wizualnej bez uzyskania wszelkich prawem przewidzianych zgód i pozwoleń.