Zabrze przestrzenią rozwoju

Otwarty konkurs w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2015 r.

15.12.2014

Prezydent Miasta Zabrze na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z 23 maja 2013 r.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z poźn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2015 roku.

Zakres zadania publicznego:
1. Realizacja znaczących przedsięwzięć artystycznych, służących zaspokajaniu i rozbudzaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Zabrza.
2. Realizacja przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych służących popularyzacji różnych dziedzin sztuki.
3. Realizacja zadań, których celem jest popularyzacja wiedzy na temat sztuki i dziedzictwa kulturowego.
4. Realizacja zadań z zakresu edukacji kulturalnej.
5. Realizacja projektów promujących postaci wybitnych Zabrzan oraz osiągnięcia Zabrza w dziedzinie kultury w regionie, kraju i poza jego granicami.
6. Realizacja projektów z dziedziny kultury, których celem jest promowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Zabrza i regionu.
7. Realizacja projektów z dziedziny kultury związanych z ustanowionym przez Sejm RP Rokiem Jana Długosza i Rokiem Jana Pawła II oraz z Uchwałą Sejmiku Śląskiego w sprawie uczczenia Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej.
8. Realizacja projektów, których celem jest integracja mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych na terenie miasta oraz promocja ich kultury.
Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
1. Organizacje pozarządowe.
2. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Na realizację zadania określonego w §1 przeznacza się w 2015 r. dotacje w łącznej kwocie 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych): 50.000 zł w I edycji i 50.000 zł w II edycji. (Kwota określona na podstawie projektu budżetu. Może ulec zmianie po podjęciu uchwały budżetowej na 2015 r. przez Radę Miasta Zabrze).
Na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju przekazano dotacje w 2014 r. w kwocie 90.000 zł oraz dotacje w 2013 r. w kwocie 90.000 zł
Zasady przyznawania dotacji:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w formie pisemnej, w terminie 21 dni od daty jego ogłoszenia na I półrocze oraz do dnia 5 czerwca 2015 r. na II półrocze oferty wraz z załącznikami, zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r., Nr 6, poz. 25) do sekretariatu Wydziału Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze, pokój 300.
2. W przypadku nadesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
3. Do oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru, ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących; odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
2) statut oferenta lub oświadczenie o aktualności statutu złożonego w otwartym konkursie ofert w 2014 r.;
3) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie w pkt V.1. partnera);
4) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem oferty;
4. Dofinansowanie zostanie przeznaczone tylko na zadania, które realizowane będą na rzecz Miasta Zabrze lub jego mieszkańców.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
6. Nie będą rozpatrywane oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie.
7. Kryteria brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert:
1) merytoryczne – wpływ realizacji zadania na wzbogacenie oferty kulturalnej miasta, nowatorstwo pod względem tematyki lub sposobu realizacji zadania, cykliczność zadania, szczegółowy zakres rzeczowy zadania (oceniane w skali: 0-5);
2) społeczne – krąg odbiorców lub uczestników zadania, udział w realizacji zadania osób niepełnosprawnych lub mniejszości narodowych i etnicznych, udział partnerów, wolontariuszy, miejsce realizacji zadania oraz zasięg działań podejmowanych przy jego realizacji, (oceniane w skali: 0-5);
3) promocyjne – znaczenie realizacji zadania dla rozwoju i upowszechniania kultury i dziedzictwa kulturalnego miasta Zabrza oraz osiągnięć artystycznych jego mieszkańców, stowarzyszeń oraz placówek i instytucji kultury w regionie, kraju i poza jego granicami (oceniane w skali: 0-5);
4) finansowe – rzetelność przedłożonego planu rzeczowo – finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów, celów, źródła finansowania, odpłatny i nieodpłatny zakres realizacji zadania, udział środków własnych oferenta (oceniane w skali: 0-5);
5) organizacyjne – posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe, rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu działań, doświadczenie w realizacji zgłoszonego zadania (oceniane w skali: 0-5);
6) prawidłowość i terminowość rozliczenia zadań realizowanych w ubiegłych latach (oceniane w skali: 0-1).
8. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 14.
9. Zadanie powinno być realizowane w warunkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkim jego uczestnikom.
10. Warunkiem przyznania dofinansowania jest zawarcie stosownej umowy, przed datą rozpoczęcia realizacji zadania.
Postanowienia końcowe:
1. Rozpatrywanie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 60 dni od upływu terminu ich składania.
2. Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Prezydent Miasta, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
3. Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy ustala Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.
4. Decyzja Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych jest ostateczna i oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg i protestów.
5. Prezydent Miasta zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
6. W przypadku przyznania dofinansowania w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizowanego zadania.
7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji zadania, umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r., Nr 6, poz. 25).
8. Zadania zgłoszone do konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2015roku.
9. Podmiot dotowany zobowiązany jest do przedstawienia, po zakończeniu realizacji zadania, szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r., Nr 6, poz. 25).
 

Dodatkowych informacji na temat warunków uzyskania dotacji udziela Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu, tel. (32) 37-33-437, (32) 37-33-414.