Konkurs na dotacje w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku

24.11.2014

Prezydent Miasta Zabrze na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z 23 maja 2013 r.) oraz art.11ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz..1118 z poźn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku.

Oferty należy złożyć w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia (do 15 grudnia 2014 roku ).

Szczegóły z załączniku.