Modernizacja targowiska przy ul. Boboli

22.10.2014

22 października w sali historycznej Ratusza Miejskiego w Zabrzu odbyło się spotkanie dotyczące planów modernizacji targowiska przy ul. Boboli.

  

Podczas spotkania z udziałem władz miasta, radnych Rady Miasta, przedstawicieli Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. przedstawicieli Banku Ochrony Środowiska, a także przedstawicieli kupców podpisane zostały następujące dokumenty zapewniające finansowanie tej oczekiwanej inwestycji:
– oświadczenie poręczyciela za zobowiązania Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. z tytułu pożyczki JESSICA w wysokości 5.490.918 zł.
– oświadczenie poręczyciela za zobowiązania Zabrzańskiej Agencji Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. z tytułu kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.300.000 zł.

Oświadczenie podpisała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Miasta Zabrze przy kontrasygnacie Piotra Barczyka, skarbnika Miasta. Podpisane zostało także porozumienie dotyczące poręczenia za zobowiązania wynikające z umowy pożyczki oraz umowy kredytu pomiędzy Miastem Zabrze oraz Zabrzańską Agencją Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.
Projekt przewiduje kompleksową przebudowę istniejącego targowiska, a w ramach niej następujące prace:
 przebudowę układu komunikacji wewnętrznej targowiska, modernizację dróg dojazdowych, budowę parkingu, modernizację ciągów pieszych prowadzących na teren targowiska,
 budowę: nowych punktów handlowych, punktu gastronomicznego, punktu administracyjnego, sanitariatów,
 budowę infrastruktury sieciowej: zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych, odprowadzenie wód opadowych, zasilanie energetyczne,
 montaż instalacji monitoringu wizyjnego,
 budowę elementów towarzyszących (mała architektura, oświetlenie zewnętrzne, 2 placyki gospodarcze),
 rekultywację terenów zieleni uporządkowanej wraz z dodatkowymi nasadzeniami i ewentualnym wzmocnieniem skarp okalających plac targowy.

Całość nakładów inwestycyjnych projektu szacuje się na kwotę 9 582 829,14 zł. W zakrese finansowania 30 czerwca 2014 r. Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. podpisała umowy kredytowe z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.:
• Umowa inwestycyjna udzielenia Pożyczki JESSICA*, na finansowanie Projektu miejskiego w ramach Inicjatywy JESSICA kwota 5 490 918 zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
• Umowa Kredytu Inwestycyjnego ze Środków Pochodzących z Zagranicznych Linii Kredytowych- kwota 2 300 000,00 zł