Bezpłatne 4 dniowe szkolenie z zakresu instalacji fotowoltaicznych

10.10.2014

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – bezpłatne 4 dniowe szkolenie z zakresu instalacji fotowoltaicznych dla pracowników mikroprzedsiębiorstw, którzy przekroczyli 45 roku życia i dla pracodawców, większe firmy płacą tylko 20% wartości szkolenia. Warto skorzystać!

Szkolenie będzie odbywało się w dniach: 08.01.,09.01.,13.01.,15.01.2015r. Szkolenie podzielone zostało na 4 poziomy zaawansowania. Każdy poziom to jeden dzień szkolenia
Poziom 1:PODSTAWY FOTOWOLTAIKI DLA INWESTORÓW
I WYKONAWCÓW
Poziom 2: SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE BUDOWA I DZIAŁANIE
Poziom 3: PROJEKTOWANIE I DOBÓR SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
Poziom 4: MONTAŻ I KONFIGURACJA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

PODSTAWY FOTOWOLTAIKI DLA INWESTORÓW I WYKONAWCÓW
Zakres tematyczny (8h):
– Zjawisko fotoelektryczne w ogniwach fotowoltaicznych
– Podstawowe jednostki fizyczne wykorzystywane w procesach PV
– Rys historii fotowoltaiki
– Polskie, europejskie i światowe normy i standardy dotyczące systemów fotowoltaicznych
– Przepisy krajowe dot. wymagań systemów PV oraz uprawnień projektowych oraz wykonawczych
– Bezpieczeństwo wykonania i użytkowania systemów PV
– Badania i certyfikacja podzespołów systemów fotowoltaicznych.
– Korzyści stosowania systemów fotowoltaicznych
– Ekonomika instalacji PV
– Terminologia stosowana w fotowoltaice
-źródła finansowania instalacji fotowoltaicznej – program PROSUMENT
– obowiązujące przepisy prawa dotyczące instalacji fotowoltaicznych w odniesieniu do Ustawy OZE i Małego Trójpaku Energetycznego
SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE BUDOWA I DZIAŁANIE
Zakres tematyczny (8h):
-Ogniwo, moduł, panel PV – budowa i działanie
-Parametry techniczne paneli PV
– Inwerter PV – budowa i działanie
– Parametry techniczne inwerterów PV
– Regulator ładowania PV – budowa i działanie
– Parametry techniczne regulatorów ładowania PV
-Charakterystyka ogniw PV oraz pozostałych elementów systemu
-STC (standard test conditions) pomiary w określonych warunkach temperaturowych oraz przy określonym poziomie natężenia promieniowania
– Zmiana parametrów elektrycznych modułów PV w zależności od natężenia promieniowania oraz temperatury
– Szeregowe oraz równoległe łączenie systemów PV (ogniwa, moduły, panele, zestawy)
– Rodzaje ogniw fotowoltaicznych i ich cechy (krystaliczne, ciękowarstwowe i organiczne)
– Typologia systemów fotowoltaicznych (on grid, off grid , on/off grid oraz systemy hybrydowe )
– Systemy fotowoltaiczne w oparciu o moduły zintegrowane (BIPV) oraz niezintegrowane (BAPV) z konstrukcją budynku
– Akumulatory w systemach off grid oraz off/on grid
– Elementy połączeniowe (kable, złączki, zaciski) oraz zabezpieczające (odgromniki, wyłączniki, bezpieczniki)
– Zabezpieczenia i ochrona odgromowa oraz przepięciowa w systemach PV
– Rodzaje konstrukcji wsporczych i ich sposoby montażu

PROJEKTOWANIE I DOBÓR SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
Zakres tematyczny (8h):
– Kierunek względem południa, nachylenie do podłoża oraz lokalizacja paneli PV
– Powierzchnia całkowita paneli PV względem kąta nachylenia do podłoża oraz ustawienia w stosunku do południa
– Zacienienie i jego wpływ na prace systemów PV
– Wytrzymałość konstrukcyjna paneli PV, konstrukcji montażowych oraz konstrukcji budowlanych
– Dostosowanie instalacji odgromowej na potrzeby systemów PV
– Odbiorniki elektryczne, szacowanie zapotrzebowania mocy oraz profilu zuzycia
– Sposoby pozyskiwania oraz przetwarzania danych pogodowych
– Rodzaj oraz moc systemu PV oraz poszczególnych generatorów
– Dobór i wymiarowanie przewodów PV
– Projektowanie instalacji odgromowej, uziemiającej oraz ograniczenia przepięć
– Systemy autonomicze zasada doboru elementów składowych oraz zasada działania
– Pomiar podstawowych parametrów, ich ocena oraz protokół z badań – systemy autonomiczne off grid
– Zasilanie awaryjne systemy PV
– Dobór podzespołów oraz obliczanie ich parametrów znamionowych w zależności od wymaganej powierzchni systemu PV
– Wymiarowanie falownika/ inwertera względem generatora a jego sprawność oraz funkcje bezpieczeństwa
– Konfiguracja systemu PV oraz synchronizacja z siecią elektroenergetyczną
– Polskie i EU normy oraz specyfikacje techniczne w fotowoltaice: PN-EN 61215:2005, PN-EN 61646:2008, EN 50438, VDE AR N 4105, PN-EN 61400-2:2008

MONTAŻ I KONFIGURACJA SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
Zakres tematyczny (8h):
– Bezpieczeństwo wykonawcy i inwestora systemów fotowoltaicznych
– Plany, harmonogramy, wykazy i dokumentacja instalacji PV
– Urządzenia montażowe instalacji PV oraz standaryzacja podzespołów eksploatacyjnych
– Zasady doboru oraz montażu systemów PV, podzespołów systemu okablowania i zabezpieczeń
– Konfiguracja, uruchomienie i odbiór instalacji PV
– Komunikacja i wizualizacja systemów off grid, on grid , of/on grid
– Montaż i konfiguracja systemu off grid
– Montaż i konfiguracja systemu on grid
– Montaż i konfiguracja systemu on/off grid
– Analiza typowych błędów montażowych instalacji PV
– Warunki odbioru instalacji i dokumentacja techniczna
– Wydajność systemów PV a ich poprawność montażu
– Charakterystyka prądowo-napięciowa paneli PV
– Ocena pracy systemu – analiza wskaźników jakości
– Modernizacja i konserwacja systemów PV
– Monitorowanie systemów PV
– Pomiar charakterystyki prądowo napięciowej względem temperatury ogniwa i promieniowania
– Badania termowizyjne paneli PV
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.
Szczegółowe informacje:
Marta Łuciów
Specjalista ds. marketingu
tel/mob: 0048 607 961 512
e-mail: marta.luciow@ecea.eu
www.ecea.eu

Zapisy na szkolenie są przyjmowane do 24.10.2014r.