Decyzja w sprawie hałdy w Mikulczycach

16.09.2014

Marszałek Województwa Śląskiego wydał decyzję w sprawie eksploatacji hałdy w Zabrzu-Mikulczycach. Przypomnijmy, że w tej sprawie w trosce o mieszkańców interweniowała Prezydent Miasta Zabrze.

Na zlecenie Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk prowadził pomiary zanieczyszczenia powietrza wokół hałdy. Z przeprowadzonych badań wynikało, że występuje wyższe stężenie zanieczyszczeń w porównaniu do wartości uzyskanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Władze miasta sugerowały działania naprawcze. Cofnięcie pozwolenia na dalszą eksploatację hałdy mogłoby sprawić, że firma nie przywróci hałdy do stanu przed rozbiórką. Wówczas nasypy hałdowe mogłyby doprowadzić do eskalacji stanów termicznych, a także do drastycznego zwiększenia emisji gazów do otoczenia. Stanowisko Prezydenta Miasta jest zgodne z opinią przedstawioną przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.
W tej sytuacji cieszy decyzja, w której firma EKOBERGA Sp. z o.o. zobowiązana jest do usunięcia przyczyn uciążliwego odddziaływania na środowisko zapożarowanego zwałowiska odpadów pogórniczych w Zabrzu-Mikulczycach poprzez podjęcie następujących działań:
– prowadzenie monitoringu termicznego hałdy pozwalającego na bieżącą analizę zachodzących w niej zjawisk termicznych i podejmowanie działań w celu zabezpieczenia stabilizacji termicznej hałdy,
– opracowania harmonogramu eksploatacji hałdy,
– w trakcie eksploatacji hałdy miejsca, w których występują ogniska zapożarowania lub zagrzania materiału muszą być bezwzględnie odcięte za pomocą kurtyny wodnej,
– szerokość frontu eksploatacyjnego w przypadku zagrzanego materiału nie może przekroczyć 50 m.
– dla uniknięcia dodatkowego zapylenia prowadzić zraszanie i czyszczenie dróg wyjazdowych z terenu hałdy,
– pojazdy transportujące pozyskiwane kruszywa muszą być wyposażone w plandeki.
Dodatkowo firma EKOBERGA Sp. z o.o. została zobowiązana do przedstawiania sprawozdań z realizacji działań naprawczych.
Dalsza eksploatacja hałdy możliwa jest po opracowaniu harmonogramu i zainstalowaniu urządzeń niezbędnych do funkcjonowania kurtyny wodnej.