Rewitalizacja na Maciejowie

05.09.2014

5 września został oddany do użytku zrekultywowany teren w Zabrzu Maciejowie.

-Przy wsparciu unijnych środków realizowanych jest w Zabrzu wiele zadań. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacja terenów nad Bytomką należą do największych. Ich realizacja sprawia, że nasze miasto staje się coraz bardziej przyjazne mieszkańcom. Przykładam tych działań jest teren wokół boiska Orlik w dzielnicy Maciejów który dziś został przekazany do użytkowania – będzie tu można z przyjemnością spacerować czy też jeździć na rowerze – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrze.

Dane techniczne:
Teren I – Nieużytek w Zabrzu Maciejowie (okolice boiska Orlik)
Umowa podpisana dnia: 29.08.2013 r. na kwotę: 1 260 948,59 PLN brutto
Wykonawca: Firma Haller S.A., Katowice;
Zakres prac:
– oczyszczenie terenu, usunięcie odpadów z przekazaniem do odzysku lub unieszkodliwienia,
– wykoszenie terenu i rekultywacja zieleni,
– przekazanie resztek roślinnych do odzysku,
– wytyczenie ciągów pieszo-rowerowych i szlaków do pielęgnacji zieleni,
– usunięcie nadmiaru gruntu z przemieszczeniem humusu i nadmiaru gruntu na terenie inwestycji,
– wykonanie zadarnień,
– wykonanie zadrzewień i zakrzewień,
– wykonanie wzmocnień gruntu i wymiany gruntu,
– wykonanie złagodzeń podjazdów – dostosowanie niwelety ciągów do wymagań normowych,
– wykonanie ciągów pieszo-rowerowych,
– wykonanie szlaków do pielęgnacji zieleni,
– wytyczenie ścieżki dydaktycznej,
– wykonanie stacji ścieżki dydaktycznej (punkty edukacyjne i miejsca sprawdzenia wiedzy),
– wykonanie nawierzchni miejsca spotkań, miejsca widokowego i sprawdzenia wiedzy dydaktycznej.
Odbiór końcowy: 05.09.2014 r.

Informacja na temat zadania:
Tytuł projektu: Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze
Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Działanie 2.2: Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich
Nazwa Beneficjenta: Miasto Zabrze
Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji: III kwartał 2012r.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: IV kwartał 2015r.
Szacunkowy koszt projektu: 30,5 mln PLN (30 510 491,37PLN)
Źródła finansowania projektu:
– środki własne Beneficjenta- środki własne 4,6 mln PLN (15%)
– środki Funduszu Spójności- 25,9 mln PLN (85%) (25 933 917,66 PLN).
Przedsięwzięcie obejmuje rekultywację 10 wielkoobszarowych terenów zdegradowanych o łącznej powierzchni 183,22 ha (poprzemysłowych i nieużytków), na których częściowo występuje skażenie gleby, składowane są pozostałości po procesach produkcyjnych, istnieje niebezpieczeństwo związane z niezabezpieczonymi urwiskami, ruinami budowli poprzemysłowych, teren jest zniszczony przez bieżące działania człowieka.
Równocześnie na tych terenach występują obszary przyrodniczo cenne, które należy chronić.
Wybrano także tereny, które mogą być wykorzystane do celów edukacyjnych.
Przedmiot projektu ma objąć obszary zdegradowane poprzez działalność przemysłową, jaka w przeszłości w niespotykanym stopniu skoncentrowana była na obszarze Miasta Zabrze. Obszar projektu stanowią grunty o różnych źródłach degradacji, w szczególności:
• zwałowiska odpadów wydobywczych;
• zwałowisko odpadów z przemysłu hutniczego;
• zapadliska i zalewiska powstałe w wyniku osiadań terenu spowodowanych działalnością górniczą i eksploatacyjną;
• nieużytki lub tereny zielone gdzie występują ponadnormatywne zanieczyszczenia gruntów spowodowane działalnością przemysłową (hutnictwo, koksochemia, energetyka itp).
W ramach projektu realizowane jest:
• dostosowanie gruntów w warstwie przypowierzchniowej (bioremediacja lub wymiana gleby) do odpowiednich standardów;
• wytyczenie szlaków pieszo- rowerowych,
• budowa, przebudowa lub rozbiórka obiektów budowlanych pozwalających zrekultywowane tereny poprzemysłowe wykorzystać;
• wykonanie nasadzeń;
• wykonanie prac pielęgnacyjnych.
Przedmiot projektu obejmuje przywrócenie wartości użytkowych zdewastowanych obszarów z tym, że w odniesieniu do niektórych terenów elementem projektu jest m.in.:
• usunięcie dzikich składowisk odpadów;
• przeprowadzenie badań podłoża (badania glebowe) wraz ekochemiczną oceną podłoża gruntowego;
• wymiana gruntów w przypadku stwierdzenia przekroczenia standardów jakości podłoża w warstwie przypowierzchniowej w stosunku do gruntów grupy B wraz z jednoczesnym stwierdzeniem zawartości mobilnych form zanieczyszczeń w gruntach
• wyznaczenie ścieżki ekologicznej w oparciu o walory siedliskowe terenu (gatunki ptaków, siedliska, sukcesja flory, miejscowy biotop).
W ramach Projektu zostaną przywrócone środowisku (z zapewnieniem zrównoważonego rozwoju flory i fauny) tereny wcześniej zdegradowane działalnością człowieka.

Przywrócenie wartości użytkowych (rekultywacji) obszarów Miasta Zabrze zdewastowanych działalnością przemysłową obejmuje:
Teren I – nieużytek w Zabrzu Maciejowie (okolice boiska Orlik)- 7,58ha
Teren II – nieużytek w Zabrzu Maciejowie (na północ od ul. Nad Kanałem)- 1,60ha
Teren III – wyrobisko po eksploatacji gliny w rejonie Ogrodu Botanicznego -5,92ha
Teren IV – zwałowisko odpadów hutniczych przy ul. Bytomskiej i Hagera- 19,93ha
Teren V – zwałowisko odpadów wydobywczych – hałda „Ruda”- 40,84ha
Teren VI – zwałowisko odpadów wydobywczych przy ul. Trębackiej- 1,86ha
Teren VII – teren byłej koksowni „Concordii” w rejonie ul. Hagera- 6,76ha
Teren VIII – stawy zapadliskowe w rejonie ul. Tarnopolskiej- 95,40ha.
oraz dwa dodatkowe tereny:
Teren VI A– zwałowisko odpadów wydobywczych przy ul. Trębackiej – 0,6277ha
Teren VII A– teren byłej koksowni „Concordii” w rejonie ul. Hagera – 2,7060 ha
Rezultaty prac
• Zrekultywowana powierzchnia ponad 180 ha zdewastowanych obszarów Miasta Zabrze: utworzenie miejsc dostępnych dla Mieszkańców z możliwością wykorzystania ich w celach edukacyjnych i rekreacyjnych
• Utworzenie w sumie ok. 15 km ciągów pieszo- rowerowych
• Nasadzenia ok. 1 800 szt. drzew oraz 29 000szt. krzewów
• Wyznaczenie ścieżek ekologicznych w oparciu o walory siedliskowe terenu (gatunki ptaków, siedliska, sukcesja flory, miejscowy biotop)
• Wykonanie stanowisk obserwacyjnych, tablic informacyjnych, stacji dydaktycznych
• Wykonanie punktu widokowego.
W wyniku realizacji projektu poprzez postępowania przetargowe wyłonionych zostało
4 wykonawców prac budowlanych na ww. terenach i są to: Firma HALLER SA, Firma ABG Grzegorz Oleksa, Firma AWT Rekultivace Czechy, Firma DRAMA.
Ponadto nadzór nad pracami wykonuje również firma zewnętrzna (INWEST-COMPLEX Sp. z o.o. Gliwice).
Dodatkową czynnością jest prowadzenie promocji projektu, którą prowadzi firma FORMIND Sp. z o.o. z Katowic.