Kolejne odcinki DTŚ-ki otwarte

11.08.2014

8 sierpnia zostały oddane do użytku kolejne odcinki Z3, Z4 Drogowej Trasy Średnicowej w Zabrzu. Rowerzyści, w liczbie prawie 800, jako pierwsi pokonali nową trasę.

 

Odcinek DTŚ w Zabrzu (kontrakty Z3 od węzła z Rondem Sybiraków do węzła Roosevelta i Z4 od węzła Roosevelta do granicy z miastem Gliwice) o długości 2,95 km przebiega od granicy miast Zabrze i Gliwice, przez Park Powstańców Śląskich, przekracza linię kolejową i biegnie w pobliżu ogródków działkowych „POD Mostostal”, w dalszej części nad potokiem Guido i krzyżuje się z ul. Jaskółczą, po czym włącza się do zrealizowanego układu drogowego poprzez Rondo Sybiraków w Zabrzu.
DTŚ na tym odcinku wybudowano po nowym śladzie, bezkolizyjnie przekraczając istniejący układ ulic i dróg. W ramach budowy tego odcinka powstało nowe bezkolizyjne połączenie DTŚ z ulicą Roosevelta poprzez węzeł dwupoziomowy.

Parametry techniczne Trasy:
• klasa GP 2/3 (2 jezdnie po 3 pasy ruchu z pasami awaryjnymi)
• kategoria obciążenia ruchem trasy głównej KR5
• szerokość pasa ruchu 3,50 m
• szerokość jezdni głównej 2,50+3×3,50+0,50 opaska = 13,50 m
• szerokość pasa dzielącego 4,00 m – 5,00 m
• szerokość poboczy 2,50 m – 3,50 m
• pochylenie niwelety trasy głównej 0,5-3,85 %

Na odcinku tym powstały obiekty inżynierskie:
1) tunel drogowy pod DTŚ w ciągu ul. Jaskółczej,
2) most drogowy nad potokiem Guido,
3) wiadukt nad koleją wraz z kładką pieszo-rowerową,
4) wiadukt nad DTŚ do połączenia z ul. Roosevelta.

Na zrealizowanym odcinku DTŚ powstały zatoki autobusowe na łącznicach do węzła z Rondem Sybiraków. Przewidziano zatoki dla każdego przystanku o szerokości 3,5 m, długości peronu 20 m. Park Powstańców Śląskich posiadał istniejący układ ciągów pieszo-rowerowych o zróżnicowanych szerokościach prowadzących ruch na kierunku wschód – zachód i północ –południe. Dla zachowania ciągłości ciągu prowadzonego od ulicy Matejki w kierunku Sośnicy zrealizowano kładkę pieszo rowerową wraz z pochylniami. Na kierunku północ – południe przekroczenia trasy DTŚ możliwe będą poprzez tunel w ciągu ul. Jaskółczej, pod mostem nad potokiem Guido, pod wiaduktem nad torami PKP po stronie zachodniej
i wschodniej. W rejonie zatok autobusowych zlokalizowano ciąg pieszy o szer. 3,0 m. Wykonano obustronny ciąg pieszo – rowerowy przy ul. Roosevelta oraz połączono przerwane ciągi w parku.

W ramach realizacji odcinka Z3,Z4 DTŚ:
1. Dla usunięcia kolizji z Trasą przebudowano sieci:
• wodne, kanalizacyjne i gazowe – 565 mb rur,
• elektroenergetyczne – 2 768 mb kabli,
• teletechniczne – 538 mb kabli,
2. Wykonano nowe uzbrojenie terenu poprzez:
• ułożenie 8 460 mb rur kanalizacyjnych dla odwodnienia Trasy,
• ułożenie 13 458 mb kabli i 204 punktów oświetleniowych dla oświetlenia Trasy,
• wykonanie 8 300 m kanału teletechnicznego dla nowej kanalizacji światłowodowej,
3. Łącznie zabudowano 32 321 mb rur i kabli,
4. W ramach robót drogowych:
• dla wykonania nasypów i wykopów przemieszczono 1 200 716 m3 gruntu,
• wykonano 102 782 m2 nawierzchni, co dla porównania dla jezdni o szerokości 7m daje 14 700 mb drogi.

Wykonano następujące urządzenia ochrony środowiska naturalnego:
• przepusty dla zwierząt – 11 szt. (żelbetowe prefabrykowane skrzynkowe o wymiarach 3x2m),
• ekrany akustyczne typu „zielona ściana” oraz przezroczyste na obiektach inżynierskich o łącznej długości 3 135 mb,
• kompleksowe systemy zabezpieczeń szlaków migracji płazów poprzez wygrodzenie trasy siatką oraz montaż urządzeń naprowadzających zwierzęta do przejść (pełniące również funkcję zabezpieczenia przed wejściem zwierząt na jezdnię),
• system odwodnienia i urządzeń oczyszczających wody opadowe z powierzchni jezdni – separatory substancji ropopochodnych – 5 kpl.