Zabrze przestrzenią rozwoju

Rozpoczął się konkurs grantowy w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich dla województwa śląskiego

06.08.2014

Wnioski przyjmowane będą do 25 sierpnia 2014 r. do godziny 20.00.

Kwota dotacji jaką można pozyskać biorąc udział w konkursie nie może przekraczać 5000 zł. Minimalna kwota dotacji wynosi 1500 zł.

Dotacje można przeznaczyć na dofinansowanie dwóch rodzajów projektów:
1. Na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego – DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (PROSIMY O KONTAKT TEL. 32 2739775
I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY), pomocy społecznej, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, itp.
2. Na rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania – zakup sprzętu biurowego, adaptację lokalu, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług, itp.

Dotacja może być wykorzystana tylko w celu realizacji projektu skierowanego
do mieszkańców województwa śląskiego lub rozwoju podmiotu zarejestrowanego na terenie województwa śląskiego.

O dofinansowanie będzie mogły się ubiegać:
1. Młode organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
2. Grupy nieformalne – nie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego

Projekty można realizować w okresie od 1 września do 30 listopada 2014 r. Okres realizacji projektu może być krótszy niż podane daty graniczne. Projekt nie może trwać jednak krócej niż 30 dni.

Szczegóły projektu -> http://www.slaskielokalnie.pl/wiadomosci/zobacz/Rusza-konkurs-FIO-Slaskie-Lokalnie/