Konsultacje Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi (…), na 2015 r.

05.08.2014

Ogłoszenie w sprawie konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok.

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok.
2. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Uwagi dot. przedmiotu konsultacji można zgłaszać do dnia 27.08.2014 r. włącznie w formie pisemnej:
– mailowo – pod adresem copzabrze@gmail.com, lub
– bezpośrednio w Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu, przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 4.
Uwagi powinny zawierać nazwę organizacji, imię i nazwisko przedstawiciela zgłaszającego uwagi, wskazanie obszaru, którego dotyczy uwaga (paragraf, ustęp, punkt, tiret) oraz proponowaną zmianę.
4. Wszelkich wyjaśnień dot. niniejszych konsultacji udziela Pan Marek Mierczyk w Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu, przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 4.