Dotacja z budżetu Miasta Zabrze na rok 2015 na prace konserwatorskie

17.07.2014

Prezydent Miasta Zabrze informuje na podstawie Uchwały Nr LII/770/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.06.2014r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 18 czerwca 2014 r., poz. 3391) w ramach środków przewidzianych w budżecie Miasta Zabrze mogą być udzielane dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności.

Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Miasta Zabrze przysługuje osobom fizycznym lub innym jednostkom organizacyjnym i podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
Dotacja z budżetu Miasta Zabrze może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Dotacja może być przyznana tylko na prace planowane.
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na realizację prac, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23.07.2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), tj:
1)sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2)przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych,
3)wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4)opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
5)wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
6)sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
7)zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8)stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym
dla zachowania tego zabytku,
9)odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie,
z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
10)odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50%
oryginalnej substancji tej przynależności,
11)odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi
i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
12)modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub zabytkach, które posiadają
oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
13)wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14)uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych
nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
15)działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego
układu parku lub ogrodu,
16)zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy
zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 1-15,
17)zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
Zasady udzielania dotacji, tryb postępowania przy ubieganiu się o udzielenie dotacji, zasady przekazania i rozliczania dotacji zawiera w/w Uchwała Nr LII/770/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 09.06.2014 r.
Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu Miasta Zabrze na rok 2015 składają pisemne wnioski do Prezydenta Miasta Zabrze za pośrednictwem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 (pok. 508).
Formularze wniosków, a także sprawozdań znajdują się w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków (pok. 508) lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
tj.: www.zabrze.magistrat.pl – Urząd Miejski – Przewodnik Urzędowy – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji na rok 2015:
• do 20 sierpnia 2014 r.

Dodatkowych informacji udziela:
Miejski Konserwator Zabytków – Urszula Pawłowska,
Urząd Miejski w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, V piętro, pok. 508
tel. 32 37-33-373, adres e-mail: sekretariat_bkz@um.zabrze.pl