Program Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok

11.07.2014

Trwa kolejny etap prac nad Programem Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok.

W załączniku dostępna jest robocza wersja. Przypominamy, że istnieje możliwość składania propozycji i uwag dotyczących przedmiotowego dokumentu drogą elektroniczną na adres: copzabrze@gmail.com