W Zabrzu przybywa miejsc pracy

04.07.2014

Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu wynika, że spada bezrobocie. Stopa bezrobocia w grudniu 2013 roku wynosiła w Zabrzu – 13,9 %. W maju br. stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0.8 %.
Dobrą informacją jest także, że w czerwcu pracodawcy zgłosili do PUP 374 oferty pracy i aktywizacji zawodowej.

 

Przepisy znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy, które weszły w życie w tym roku mają na celu dostosowanie działań urzędów pracy do potrzeb konkretnego bezrobotnego i pracodawcy, w tym przede wszystkim objęcie pomocą osób długotrwale bezrobotnych, prowadzenie działań ułatwiających łączenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi związanymi z wychowaniem dzieci oraz pomoc w wejściu na rynek pracy i utrzymaniu się na nim osobom młodym (do 30. roku życia) oraz osobom starszym (powyżej 50. roku życia). W związku z powyżej określonymi celami przewidziano rozwiązania, które mają przyczynić się do ich zrealizowania. Są to:
– poprawa jakości usług świadczonych bezrobotnym oraz dostosowanie ich do potrzeb osób bezrobotnych,|
– wsparcie pracodawców na tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia bezrobotnych po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub opieką nad osobą zależną,
– wsparcie pracodawców zatrudniających młodych bezrobotnych pracowników do 30 roku życia,
– wsparcie pracodawców zatrudniajcych bezrobotnych w wieku po 50 roku życia,
– wspieranie pracodawców w podnoszeniu kwalifikacji pracowników,
– pożyczki na utworzenie stanowiska pracy lub na podjęcie działalności gospodarczej,
– zlecenie działań aktywizujących podmiotom zewnętrznym.