Zabrze przestrzenią rozwoju

Sesja absolutoryjna

24.06.2014

 23 czerwca odbyła się LIII sesja Rady Miasta Zabrze. W porządku obrad znalazły się dwie uchwały. W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2013 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2013 rok.

 

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2013 rok oraz zaprezentowała najważniejsze inwestycje. Następnie Skarbnik Miasta Piotr Barczyk omówił realizację budżetu Miasta Zabrze za 2013 rok. Kolejnym elementem było przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, biegłego rewidenta oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zabrze w sprawie przedłożonego sprawozdania. Wszystkie opinie były pozytywne. Po dyskusji radni zdecydowaną większością głosów zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2013 rok. Druga uchwała dotyczyła udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2013 rok. Głosowanie poprzedziło przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zabrze oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta. Obie opinie były pozytywne. Podobnie jak w pierwszy głosowaniu radni zdecydowaną większością głosów udzielili absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2013 rok.