Ewaluacja dla przyszłości edukacji

11.06.2014

10 czerwca w Wyższej Szkole Technicznej odbyła się konferencja pt. "Ewaluacja dla przyszłości edukacji" zorganizowana przez Gimnazjum nr 20 im. Polskich Himalaistów.

 

Wzięli w niej udział przede wszystkim dyrektorzy i nauczyciele śląskich placówek oświatowych. Gośćmi byli m.ni. prezydenta Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, radna Rady Miasta Anna Solecka-Bacia, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty Ewa Wolnica, a także pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. Jan Róg, dr hab. Aleksandra Kuzior oraz dr Iwona Sobieraj. Prezydent Zabrza podkreślała, że miasto z sukcesem korzysta za środków unijnych w różnych dziedzinach. Realizowany przez Gimnazjum nr 20 projekt zmienił szkołę, czyniąc ją jeszcze bardziej atrakcyjną dla uczniów i dzielnicy. Szczególnie cenne jest to, że wytworzony w ramach projektu program do ewaluacji wewnętrznej będzie dostępny także dla innych zabrzański placówek oświatowych.

Celem konferencji było zaprezentowanie unikalnego na skalę kraju programu ułatwiającego szkole prowadzenie ewaluacji wewnętrznej wytworzonego w ramach realizowanego przez Gimnazjum nr 20 projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Dziś nauka, jutro zawód” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet 9.1.2. – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Podstawowe założenia projektu przedstawił Marcin Kłak, dyrektor Gimnazjum. Założeniem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych 120 uczniów poprzez zapewnienie różnorodnych form wsparcia edukacyjnego. Projekt trwa od 1 września 2012 r. do 31 lipca 2014 r. Łączna wartość projektu to 770 331, 52 zł.

W ramach projektu uczniowie mogli bezpłatnie wziąć udział w następujących zajęciach:
– trening metod efektywnego ucznia się 15 grup,
– zajęcia z przedmiotów wchodzących w skład egzaminu gimnazjalnego realizowanych w następujących blokach: język polski, język angielski, matematyka, fizyka-chemia, biologia – geografia, historia – wos – 14 grup,
– zajęcia z informatyki – 3 grupy,
– doradztwo zawodowe – indywidualnie
W ramach projektu odbyły się bezpłatne wycieczki: dwudniowa do Warszawy, jednodniowe do Krakowa, Ustronia, Zabrza i Gliwic, Krasiejowa i Opola oraz Tarnowskich .
Szkoła pozyskała liczne pomoce dydaktyczne:
– 12 stanowiskowa pracownia informatyczną, opartą o technologię nComputingu,
– pomoce dydaktyczne z przedmiotów, z których były realizowane zajęcia. Wśród nich oprócz książek, map i testów Gimnazjum nr 20 pozyskało tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem, gry dydaktyczne oraz bogate wyposażenie do pracowni fizyko-chemicznej: zestawy odczynników do wykonywania doświadczeń, zestawy do demonstracji zjawisk optycznych, elektrycznych, elektrostatycznych i magnetycznych a nawet dygestorium.
W szkole został zatrudniony doradca zawodowy oraz zakupiono pomoce dydaktyczne do doradztwa w tym:
– laptop wraz z oprogramowaniem i drukarką
– indywidualne planery kariery,
– teczki zawodów
– testy predyspozycji zawodowych
– oprogramowanie komputerowe: e-szok, Piramida Kariery, Zwojnica, liczne programy do przeprowadzania testów umiejętności, predyspozycji, badania inteligencji emocjonalnej, stresu egzaminacyjnego, sposobu uczenia się, zarządzania czasem. Wśród oprogramowania jest także rozbudowana baza scenariuszy zajęć, przewodnik po wolontariacie, trening koncentracji.

Tomasz Garpiel, dyrektor firmy Pro-Publico, która była partnerem w projekcie, przedstawił osiągnięte w projekcie wskaźniki. Wsparciem zostało objętych 180 uczniów – 50% więcej niż było zaplanowane. U 84% uczniów nastąpiła oprawa wyników nauczania. Zwiększenie samooceny i świadomości społeczno-zawodowej wystąpiło wśród 91% uczniów, a 100% uczniów zwiększyło swoje umiejętności w zakresie kompetencji ICT. Głównym element konferencji była prezentacji programu wspierającego szkołę w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej, dokonała jej dr Iwona Sobieraj z Politechniki Śląskiej. W ramach prezentowanego na konferencji programu szkoła ma do dyspozycji 10 gotowych projektów ewaluacyjnych dostosowanych do wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekty zawierają określenie celu ewaluacji, pytań badawczych, grup badanych, a także gotowe narzędzia badawcze. Program umożliwia prowadzenie badań on-line i automatycznie zlicza uzyskane wyniki. Przy jego pomocy można wygenerować raport końcowy zawierający wyniki badań wraz z wykresami oraz wnioskami do pracy w szkole. Każde z narzędzi można edytować i dostosowywać do zmieniających się potrzeb szkoły.