Jubileusz Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4

04.06.2014

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Zabrzu „Centrum Edukacji Twórczej” obchodzi swoje 45. urodziny! Jubileuszowa gala, która odbędzie się 10 czerwca w Teatrze Nowym, będzie okazją do zaprezentowania historii placówki oraz jej teraźniejszych dokonań.

Prezentacjom artystycznym i spektaklowi „Alicja po drugiej stronie lustra” będą towarzyszyły: wystąpienie nt. roli placówek pozaszkolnych i edukacji artystycznej, wystawy plakatów i wydawnictw dokumentujących przebieg dotychczasowych przedsięwzięć, „kapelusze internetowe”, a w nich przegląd filmów i prezentacji multimedialnych oraz wydawnictwo książkowe pt. „Dzień zaczyna się po południu”. Już w tej chwili na stronie www.opp4.zabrze.pl są dostępne tort i „prezenty” – przygotowane przez kadrę CET publikacje, ilustrujące działalność placówki.
Swą obecność na uroczystości potwierdziły osobistości kultury i oświaty, a także pedagodzy – mistrzowie i osobowości, autorytety – goście, którzy swą pasję umieli przekazać uczniom. Przedstawimy też wychowanków, którzy zrealizowali swe marzenia i osiągnęli sukces.

OPP4 powstało pod koniec 1968 r. jako placówka wspomagająca działalność Szkoły Podstawowej nr 18 w Zabrzu, skupiająca jej uczniów i nauczycieli. Główną troską pedagogów było rozpoznanie zainteresowań i umiejętności podopiecznych. Dzięki temu Ognisko służyło rodzinom i potrzebom środowiska – początkowo Zaborza Wsi, potem również Poremby. Prowadziło zajęcia pozalekcyjne, organizowało spotkania okolicznościowe, przygotowywało uczniów do konkursów (pierwsze sukcesy przyszły w 1972 i 73 r.). Istotnym elementem w pierwszych 15 latach było wychowanie patriotyczne – kultywowanie pamięci o powstaniach śląskich, walce o polskość Śląska.
Lata 80. przyniosły ożywienie i rozwój. Nadal obie placówki tworzyły niemal jeden organizm, stopniowo jednak następowało otwarcie OPP4 na uczniów innych szkół dzielnicy. W ofercie pojawiły się imprezy o zasięgu miejskim. Pierwsze (m. in. turniej tenisa stołowego) zorganizowano jeszcze na początku lat 80., potem stały się częstsze, potwierdzając rozwój organizacyjny placówki. W 1991 r. zadomowiła się w Ognisku Pracownia Twórcza Plastyków Nieprofesjonalnych. Trzy lata później powstała pierwsza w regionie Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej.
Oddzielenie od SP18 nastąpiło w 1998 r., kiedy przeniesiono siedzibę OPP4 do najnowszej części dzielnicy. Poszerzono ofertę o warsztaty, konkursy, spotkania, projekty o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.
Dziś OPP4”CET” jest w pełni nowoczesnym ośrodkiem kultury, członkiem – założycielem Polskiego Stowarzyszenia Placówek Wychowania Pozaszkolnego, współzałożycielem śląskiej sieci Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej oraz stałym uczestnikiem Ogólnopolskich Konferencji Liderów Kultury. Propozycje zajęć adresowane są zarówno do uczniów uzdolnionych, dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych, a także najmłodszych: dwu- i trzylatków oraz ich rodziców.