Zabrze przestrzenią rozwoju

„Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”

27.05.2014

Projekt systemowy „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” stwarza możliwość wyjazdu nauczycieli do kraju Unii Europejskiej celem podpatrzenia „nowinek edukacyjnych”, wymiany doświadczeń oraz podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.

Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe.

Jest projektem pilotażowym, prowadzonym na zasadach programu Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie"(LLP), w którym zaadaptowane zostały procedury programu sektorowego Leonardo da Vinci (projekty wymiany doświadczeń VETPRO) do szerszej grupy docelowej programu Comenius.
Projekt ten realizują Urząd Miejski w Zabrzu oraz dwie zabrzańskie szkoły: „Innowacje pedagogiczne i ich wpływ na rozwój szkół”- Urząd Miejski w Zabrzu
Termin realizacji projektu od 01.09.2013 do 31.01.2015 r.
Język projektu : język angielski

E- teacher zastosowanie nowych technologii w procesie nauczania Zespól szkół Nr 10 w Zabrzu
Termin realizacji projektu od 01.11.2013 do 31.12.2014 r.
Język projektu : język angielski

„Sześciolatek w szkole – kolega starszym bratem” Szkoła Podstawowa Nr 43 w Zabrzu
Termin realizacji projektu od 19.11.2013 do 19.10.2014 r.
Język projektu : język niemiecki