Projekt "Gotowi do zmian" w związku ze zwolnieniem z pracy

09.04.2014

Projekt „GOTOWI DO ZMIAN” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

Projekt DLA OSÓB ZWOLNIONYCH Z PRACY, PRZEWIDZIANYCH DO ZWOLNIENIA, ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM – możesz podjąć własną działalność gospodarczą – skorzystaj z możliwości projektu!
Projekt przewiduje: poradnictwo, szkolenia, konkurs, wsparcie pomostowe: szkoleniowe, doradcze, finansowe
Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa śląskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w woj. śląskim

Do projektu mogą zgłaszać się wyłącznie osoby kwalifikujące się do jednej z następujących grup:
Osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy tj. osób pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu*. Aby osoby zwolnione kwalifikowały się do wsparcia powinny zostać zwolnione przez pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne
Osób przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy tj. osób, które znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Aby osoby przewidziane do zwolnienia kwalifikowały się do wsparcia powinny zostać zwolnione przez pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne,
Osób zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy tj. osób zatrudnionych u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników. Aby osoby zagrożone zwolnieniem kwalifikowały się do wsparcia powinny być zatrudnione przez pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.
 

Dokumenty rekrutacyjne Kandydatów/tek ubiegających się o uczestnictwo w Projekcie przyjmowane będą w terminie 17-24.04 2014 r.
Szczegóły na stronie projektu ->
http://www.gotowi.lechaa.pl/