Projekt „Aktywny mikroprzedsiębiorca” – bezpłatne szkolenia dla przesiębiorców

14.03.2014

Czy rozpocząłeś działalność gospodarczą dzięki środkom otrzymanym z PUP Zabrze?
Czy Twoja działalność jest zarejestrowana na terenie miasta Zabrze?
Chcesz uczestniczyć w darmowych szkoleniach?
Jeżeli TAK, to ten projekt dotyczy właśnie Ciebie !
 

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn. „Aktywny mikroprzedsiębiorca” w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL.
Projekt partnerski jest realizowany od 1.08.2013 r. do 31.07.2014 r. przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu.
Projekt jest skierowany do pracowników i kadr zarządzających mikroprzedsiębiorstw powstałych dzięki środkom PUP Zabrze i zarejestrowanych na terenie miasta Zabrze.

C e l e  p r o j e k t u:
• Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji przyczyniających się do zwiększenia konkurencyjności i efektywności działań mikroprzedsiębiorstw z terenu miasta Zabrze (założonych dzięki środkom PUP Zabrze) poprzez wsparcie szkoleniowe.
• Cele szczegółowe projektu zakładają zwiększenie liczby pracowników mikroprzedsiębiorstw z terenu miasta Zabrze (założonych dzięki środkom PUP Zabrze), potrafiących:
* prowadzić księgowość w MP o min. 18 os do VII/2014;
* prowadzić sprawy kadrowe i płacowe w MP o min. 8 os do VII/2014r.;
* realizować działania marketingowe i pozyskiwać klientów w MP o min. 28 os do VII/2014;
* pozyskiwać fundusze na rozwój MP o min. 36 do VII/2014.
Ś c i e ż k a  p r o j e k t u  o b e j m u j e  3 e t a p y:
• Doradztwo wstępne – indywidualne, którego zakres będzie dotyczyć m.in. promocji i marketingu firmy, kwestii podatkowych, VAT, źródeł finansowania działalności, środków na inwestycje
• Szkolenia dla mikroprzedsiębiorstw do wyboru (1 kurs/1 osoba) spośród następującego katalogu:
– Księgowość w MP – 2 grupy/ 20 osób;
– Marketing dla MP – 3 grupy/30 osób;
– Kadry i płace w MP – 1 grupa/10 osób;
– Pozyskiwanie funduszy na rozwój MP – 4 grupy/40 osób
• Doradztwo końcowe – grupowe, którego zakres będzie dotyczyć m.in. podsumowania nabytych wiadomości, zagadnienia promocji i marketingu, kwestii podatkowych, VAT, źródeł finansowania działalności gospodarczej, środków na inwestycje
R e k r u t a c j a:
• Chętni do udziału mogą składać osobiście lub drogą elektroniczną wymagane dokumenty uczestnictwa;
• Rekrutacja ma charakter otwarty. Będzie prowadzona cyklicznie na każdy kurs.
• Osoby niezakwalifikowane na kurs zostaną wpisane na listę rezerwową.
 

Regulamin projektu oraz FORMULARZE REKRUTACYJNE do pobrania na:
http://www.pupzabrze.pl/urzad_pracy/Aktywny_mikroprzedsiebiorca.html

W i ę c e j  i n f o r m a c j i :
Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu,
ul. Roosevelta 40a, 41-800 Zabrze, tel.: (32) 277 90 38
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W GLIWICACH z siedzibą w Zabrzu
UL. Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze, tel: 32 271 10 58