XLIX sesja Rady Miasta Zabrze

12.03.2014

17 marca br. o godz. 14.00 w sali sesyjnej przy ul. Religi 1 odbędzie się XLIX sesja Rady Miasta Zabrze.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 14 projektów uchwał w następujacych sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2014 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2014-2026,
3) udzielenia pomocy finansowej Miastu Radzionków na realizację zadania pn: "Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.”,
4) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku położonym przy ul. Szczęść Boże 12 w Zabrzu,
5) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Wojska Polskiego 11 w Zabrzu,
6) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty po jej waloryzacji, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym przy ul. Budowlanej 96 w Zabrzu,
7) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków udzielania bonifikat,
8) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na rok 2014,
9) zmiany Uchwały nr LVII/745/2010 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2007-2015,
10) zmiany Uchwały nr XXXIII/493/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Miasta Zabrze na stałe obwody głosowania,
11) utworzenia na terenie miasta Zabrze odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,
12) udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Zabrze na rok 2014 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności,
13) upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia umowy oraz wystawienia weksla "in blanco" i podpisanie deklaracji wekslowej jako zabezpieczenie umowy dotacji na zadanie pn.: Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – Etap V – KAWKA",
14) zmiany uchwały nr VII/49/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14.03.2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych z pracami termomodernizacyjnymi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Zabrze.