Informacja dla Rodziców dot.: rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015

05.03.2014

Szanowni Rodzice, 18 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), zwana potocznie „ustawą rekrutacyjną”. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty określa m.in. zasady i kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych.

Wzorem lat ubiegłych, postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie miasta Zabrze, na rok szkolny 2014/2015 odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego.

Scentralizowane, wspomagane elektronicznie postępowanie rekrutacyjne obejmuje przyjmowanie: dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego ogólnodostępnych, dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w przedszkolu lub oddziału przedszkolnego integracyjnego, w tym dzieci posiadających decyzję o odroczeniu od realizacji obowiązku szkolnego, zamieszkałe na obszarze miasta Zabrze. Scentralizowane, wspomagane elektronicznie postępowanie rekrutacyjne obejmuje następujące etapy przyjmowania dzieci: na wolne miejsca, pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego oraz drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

Zasady scentralizowanego wspomaganego elektronicznie postępowania rekrutacyjnego określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze.

Etapy przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015:

1. złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce. Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego składają w tej placówce ww. deklarację w terminie od 03 marca do 10 marca 2014 r. Dzieci, których rodzice złożą deklarację w powyższym terminie, nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
W przypadku, gdy rodzic nie złoży deklaracji w ww. terminie lub zamierza zmienić placówkę, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne, a rodzic jest zobowiązany do złożenia wniosku o przyjęcie do wybranej placówki, celem uczestniczenia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca. Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Zabrze. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

3. pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego, w przypadku gdy liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Na tym etapie brane są pod uwagę łącznie ustawowe jednolite kryteria, mające jednakową wartość.

4. drugi etap postępowania rekrutacyjnego, prowadzony w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, lub gdy dana placówka dysponuje nadal wolnymi miejscami. Na tym etapie brane są pod uwagę jednolite kryteria i jednolita liczba punktów za dane kryterium, określone przez dyrektora placówki w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta.

5. postępowanie uzupełniające, prowadzone w przypadku gdy po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole lub oddział przedszkolny będzie nadal dysponował wolnymi miejscami. Postępowanie to prowadzi dyrektor danej placówki. Postępowanie to powinno się zakończyć do końca sierpnia 2014 r.
II. Terminy dotyczące ww. etapów przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015
We wszystkich publicznych przedszkolach oraz publicznych szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, biorących udział w scentralizowanym, wspomaganym elektronicznie postępowaniu rekrutacyjnym terminy są takie same. Zostały określone przez dyrektorów ww. placówek, w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta.

Zasady ogólne postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015

1. Do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Zabrze, na wniosek rodzica, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2. Niezłożenie w wyznaczonym terminie w wybranej placówce wniosku o przyjęcie dziecka, wyklucza udział dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. O przyjęcie do publicznego przedszkola mogą ubiegać się dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, tj. dzieci w wieku 3-6 lat, a także dzieci posiadające decyzję dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o odroczeniu od realizacji obowiązku szkolnego. Decyzję tę należy dołączyć do wniosku o przyjęcie dziecka.

4. W przypadku dzieci sześcioletnich o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego mogą ubiegać się dzieci urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Dzieci te mogą na wniosek rodzica już w roku szkolnym 2014/2015 rozpocząć realizację obowiązku szkolnego, jako uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej.

5. O przyjęcie do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej mogą ubiegać się wyłącznie dzieci obowiązane do realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, tj. dzieci pięcioletnie oraz dzieci sześcioletnie urodzone w ww. okresie, a także dzieci posiadające decyzję o odroczeniu od obowiązku szkolnego. Decyzję tę należy dołączyć do wniosku o przyjęcie dziecka.

6. Rodzice mają prawo wybrać 3 publiczne placówki, wpisując je we wniosku w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

7. Przed podjęciem decyzji o wyborze placówki, rodzic ma możliwość zapoznania się z ofertą placówek biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie: https://przedszkola-zabrze.nabory.pl

8. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danej placówki.

9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie list w widocznym miejscu w siedzibie placówki oraz indywidualnie dla rodzica dziecka po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie, unikatowego loginu i hasła.

10. Rodzicom przysługuje prawo odwołania od odmowy przyjęcia dziecka do danej placówki.

III. Poza scentralizowanym, wspomaganym elektronicznie postępowaniem rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 pozostają:

– dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w publicznych przedszkolach lub oddziałów przedszkolnych integracyjnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych. Rodzice ww. dzieci, które dotychczas nie realizowały wychowania przedszkolnego, składają do dyrektora przedszkola lub szkoły (z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi) wniosek o przyjęcie dziecka wraz z wymaganymi dokumentami tj. aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wnioskiem o skierowanie do kształcenia specjalnego. W przypadku dzieci posiadających decyzję o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego należy złożyć również niniejszą decyzje.

– dzieci, które ukończyły 2,5 roku zamieszkałe na obszarze miasta Zabrze. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dzieci te mogą zostać objęte wychowaniem przedszkolnym. Jednakże rodzic może starać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola posiadającego nadal wolne miejsca dopiero w postępowaniu uzupełniającym. W terminie od 20 sierpnia 2014 r. rodzic winien złożyć do dyrektora ww. przedszkola wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko wskazanych we wniosku kryteriów. (wniosek do pobrania w przedszkolu/szkole)

– dzieci zamieszkałe poza obszarem miasta Zabrze. Dzieci te mogą być przyjęte do publicznego przedszkola lub odpowiednio do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego miasto Zabrze nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Jednakże rodzic może starać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego dopiero w postępowaniu uzupełniającym. W terminie od 27 sierpnia 2014 r. rodzic winien złożyć do dyrektora placówki posiadającej nadal wolne miejsca wniosek wraz
z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko wskazanych we wniosku kryteriów. (wniosek do pobrania w przedszkolu/szkole)

Ustawa o systemie oświaty w art. 20b definiuje pojęcie wielodzietności rodziny oraz samotne wychowywanie dziecka.

Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.