Bon na innowacje – finansowe wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorców na kontakt z jednostkami naukowymi.

14.02.2014

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, z późn. zm.)
ogłasza nabór wniosków w ramach VII edycji Programu Bon na innowacje.
 

Celem Programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorców z jednostkami naukowymi.
Program jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług jednostki naukowej w zakresie wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. Przedsiębiorca, który już uzyskał wsparcie w ramach Programu Bon na innowacje, nie może ubiegać się o wsparcie kolejny raz.
 

Całkowity Budżet Programu w 2014 roku dostępny dla Wnioskodawców to 3 041 500 zł.

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach programu Bon na innowacje nie może przekroczyć 15 000 zł. Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, iż rzeczywisty koszt netto zrealizowanej usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii wynosi maksymalnie 15 000 zł.

Wsparcie w ramach programu Bon na innowacje stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r., str. 5). Program finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Nabór wniosków trwa od dnia 13 lutego 2014 r. do dnia 14 marca 2014 r. do godz. 16.30. Szczegóły ->  http://www.parp.gov.pl/index/more/38410
 
 

W przypadku zarejestrowania wniosków w Generatorze Wniosków na kwotę wyczerpującą 100% alokacji, PARP poinformuje na stronie internetowej www.parp.gov.pl z 3 dniowym wyprzedzeniem o skróconym terminie zakończenia składania wniosków.
 

Szczegóły na stronie PARP -> http://www.parp.gov.pl/index/more/38410