Zabrze przestrzenią rozwoju

Podpisanie kolejnej umowy na rekultywację Bytomki

31.01.2014

31 stycznia w sali historycznej Ratusza w Zabrzu, przy ul. Religi 1 podpisana została kolejna umowa w ramach projektu pn. „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki”. Tym razem dotyczyła terenu byłej koksowni "Concordia" w rejonie ul. Hagera.

 

W spotkaniu udział wzięli m.in. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, Jerzy Swatoń, dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Gabriela Pudlo-Chojnacka, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Zabrze, przedstawiciele Rady Miasta, Urzędu Miejskiego oraz członkowie Rady Dzielnicy Centrum Północ. Wykonawcą prac będzie konsorcjum firm. Liderem jest ABG Grzegorz Oleksa. Partnerami są FCB Ronenberger LTD oraz Petroster spółka jawna. Prace mają ruszyć w lutym. Wartość umowy wynosi 7 039 771,87 zł.

Zakres prac:
– oczyszczenie terenu, usunięcie odpadów komunalnych i poprzemysłowych z przekazaniem do odzysku lub unieszkodliwienia,
– usunięcie zanieczyszczonego smołą gruzu z przekazaniem do unieszkodliwienia,
– wyburzenie ruin obiektów budowlanych,
– wykoszenie terenu i rekultywacja zieleni,
– przecinka pielęgnacyjna i usunięcie roślinności drzewiastej i krzewiastej,
– odzysk niezanieczyszczonego gruzu poprzez jego skruszenie i powtórne umieszczenie na terenie,
– wymiana gruntu,
– makroniwelacja terenu,
– przekazanie resztek roślinnych do odzysku,
– zabezpieczenie 5 budynków jako trwałej ruiny,
– wytyczenie ciągów pieszo-rowerowych (ciągi do pielęgnacji zieleni)
– wytyczenie ścieżki dydaktycznej,
– wykonanie ciągów do pielęgnacji zieleni-ciągi pieszo rowerowe,
– wykonanie remontu istniejącej drogi,
– wykonanie zadarnień,
– wykonanie zadrzewień i zakrzewień,
– wykonanie 3 stacji dydaktycznych z tablicami informacyjnymi,
– przygotowanie instalacji do bioremediacji (aplikatorów i piezometrów)
– bioremediacja.
 

Przypomnijmy, że projekt jest realizowany w ramach działania 2.2. “Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich” priorytetu II “Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Koszt projektu wynosi 48 mln zł. Z budżetu miasta na ten cel zostanie przeznaczonych 7,2 mln zł. Reszta, czyli 40,8 mln zł to środki pozyskane przez miasto z Funduszu Spójności. Projekt ma objąć rekultywację 8 wielkoobszarowych terenów zdegradowanych o łącznej powierzchni 179,76 ha