Akcja Zima 2013/2014

28.01.2014

Zgodnie z Zarządzeniem nr 987/IK/2013 z 15.10.2013 Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik powołany został Miejski Komitet Akcji Zima 2013/2014.

Zgodnie z wynikami przetargów publicznych oraz zawartymi umowami mechaniczne zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Miasta Zabrze prowadzić będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze tel. dyspozytora Akcji Zima – 32 271 -20-37 a zimowe i letnie utrzymanie chodników, przystanków autobusowych i tramwajowych oraz opróżnianie koszy przyulicznych” Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek ul. Wł. Łokietka 4, 41-933 Bytom tel. interwencyjny 32- 289-24-50.
Przewiduje się również na ulicach nie objętych systematycznym odśnieżaniem w tzw. I i II kolejności, podejmowanie działań interwencyjnych.

Z ramienia Prezydenta Miasta Zabrze akcję koordynuje Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej z siedzibą w Zabrzu przy ul. Piastowskiej 11. W tym celu została uruchomiona dodatkowa linia telefoniczna. Zasady działania systemu powiadamiania interwencyjnego:
• W dni robocze od poniedziałku do piątku 7.30-15.30 – zgłoszenia przyjmuje sekretariat Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej, w razie zajętej linii klient ma prawo nagrać się na automatyczną sekretarkę.
• W dni robocze od poniedziałku do piątku 15.30-7.30 (następnego dnia) zgłoszenia są nagrywane wyłącznie na automatyczną sekretarkę.
• W pozostałe dni tj. sobota, niedziela oraz dni ustawowo wolne od pracy: przez cały dzień zgłoszenia są nagrywane na automatyczną sekretarkę.
Numer telefonu alarmowego : (32) 277 68 88.