Zapytanie o cenę w celu podjęcia działań przetargowych na zakup podręczników, książek, czasopism, filmów, plansz i modeli

20.01.2014

Zapraszamy do przedstawienia oferty cenowej na zakup podręczników, książek, czasopism, filmów, plansz i modeli na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych dodatkowych w ramach projektu „Mam zawód mam prace w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Szczegóły w załączniku ponizej.